Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så bidrar energi- och klimatrådgivningen till omställningen

I 40 år har privatpersoner och företag kunnat få råd av kommunala energi- och klimatrådgivare. Än i dag är behovet stort, och just nu har rådgivningen ett extra fokus på solceller och transporter. En satsning som har gett positiva effekter.

Uppdaterad: 2020-08-19 Publicerad: 2020-05-05

Text: Per Westergård Bild: Mostphotos och privat

Den energi- och klimatrådgivning som svenska kommuner sedan början av 1980-talet har tillhandahållit hade från början som mål att bidra till en allmän folkbildning. Senare har verksamheten utvecklats till att bli ett viktigt verktyg för omställningen och för att nå både svenska och EU:s mål inom området.

Under de tre senaste åren har 287 av landets 290 kommuner sökt bidrag från Energimyndigheten för att finansiera rådgivningen. I dags finns det energi – och klimatrådgivning i 284 av landets kommuner.

En utvärdering av de senaste årens verksamhet, utförd av Sweco och publicerad i februari 2020, visar att energi- och klimatrådgivningen gör nytta och har effekt i samhället Framförallt genom att de hushåll och företag som tagit del av rådgivningen har fått ökad kunskap. Andra positiva förändringar som lyfts fram i rapporten är att rådgivningen under senare år har fått en jämnare kvalitet, har blivit mer målgruppsanpassad och är mer underbyggd med kunskap.

Enligt beräkningar har uppemot 20 000 rådsökande årligen genomfört åtgärder som leder till ökad användning av förnybar energi eller energieffektivisering. Om det enbart är ett resultat av rådgivarnas insatser går inte att säga men enkätundersökningar visar att de som har varit i kontakt med en energirådgivare känner sig tryggare när de senare beslutar sig för om och hur de ska genomföra åtgärder. Enligt utvärderingen är det därför rimligt att anta att fler energi- och klimatåtgärder har vidtagits jämfört med om verksamheten inte hade funnits.

Fakta

Kan anpassa råden lokalt

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.
Rådgivarna ger opartiska råd om hur energianvändning och energikostnaden kan minska samtidigt som andelen förnybar energi ökar, allt för att minimera påverkan på klimat och miljö. Verksamheten finns i de flesta av landets kommuner, och den lokala närvaron bidra till att råden kan anpassas efter vilka lösningar som passar bäst i olika delar av landet.
Tjänsten är kostnadsfri och kommersiellt oberoende, och finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

– Det här är en unik verksamhet, ingen annanstans i världen går det att få både kostnadsfria och opartiska råd på motsvarande sätt. Verksamheten har även blivit ett viktigt medel i omställningen till ett mer hållbart energisystem, säger Morgan Dahlman, programledare för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Han betonar dock att råd är råd, vilka val som hushåll och företag sedan gör är helt upp till dem själva.

– Vi ser ändå att de som har sökt svar på sina frågor har fått en större energimedvetenhet vilket hjälpt dem att ta välgrundade beslut.

Hur rådgivningsverksamheten har sett ut och finansierats har varierat under åren. År 2016 genomfördes en förändring som innebär att många kommuner har fått ett ökat stöd vilket i sin tur har resulterat i att de har kunnat utöka sina aktiviteter och utveckla sin rådgivning. Många mindre kommuner har valt att samverka för att rådgivningen ska bli effektiv och kunna hålla hög kvalitet.

– Det betyder att fler kommuner idag har en mer offensiv rådgivning, och att den har blivit mer riktad. Därmed har både allmänhetens och företagens intresse för energieffektivisering både ökat och lett till fler insatser, säger Morgan Dahlman.

Under de senaste åren har energi- och klimatrådgivarna kraftsamlat i två nationella insatsprojekt. Det är särskilda satsningar från Energimyndigheten som dels handlar om att ge vägledning vid investering och installation av solceller och dels om hur transporter ska kunna bli mer hållbara.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått generell information, tips och ökade kunskaper inom områdena. Mer än 14 000 personer har även fått en fördjupad konsultation av sin lokala rådgivare.

– Råden bidrar även till att andra insatser får bättre effekt, framförallt märks det genom att de som har fått svar på sina frågor om solceller senare har varit mer benägna att söka solcellsstöd jämfört med dem som inte har fått någon rådgivning alls, säger Morgan Dahlman.

Enligt Jenny Sundqvist, som arbetar som energi- och klimatrådgivare i Skellefteå, är den rådgivning som hon ger uppskattad hos kommuninvånarna.

Jenny Sundqvist, energi- och klimatrådgivare i Skellefteå

– Många av dem som kontaktar mig har redan skaffat sig en bra koll på internet men de säger ofta att det är skönt att få stämma av att de har tänkt rätt med någon som inte har för avsikt att sälja någon produkt.

Jenny Sundqvist får omkring 100 samtal från privatpersoner under ett år, hon åker även ut till företag och bostadsrättsföreningar för att hjälpa dem att hitta energismarta lösningar. Oberoende av vilka hon har kontakt med har frågorna om solceller under senare tid blivit allt vanligare. Ofta handlar dessa om de verkligen kan vara ett alternativ i ett kallt och snörikt Skellefteå.

– Det finns en allmän uppfattning om att solceller inte fungerar väl i norra Sverige. Därför är det bra att vi genom det pågående insatsprojektet har kunnat satsa lite extra inom området, på så sätt har vi kunnat avliva en hel del myter.

Intresset för sol är nu påtagligt i hela landet vilket har resulterat i att det finns goda förutsättningar för att Sverige ska nå Energimyndighetens strategiförslag om att vi år 2040 kan ha fem till tio procent solel i vår energimix.

Ett konkret exempel på hur energi- och klimatrådgivarna jobbar för att förbättra hållbara transporter på kommunal nivå är från Ludvikas kommun som skapade en tävling i sociala kanaler för att få in förslag på förbättringar för kommunens cyklister. Tävlingen var inspirerad av tv-programmet På spåret och ledde till att det kom in 15 nya bidrag med idéer och förslag varje vecka som den pågick.

– Det visar hur värdefullt det är med en lokal närvaro. Genom att de rådsökande får med sig ett lokalt perspektiv på sina frågor blir det lättare att gå från ord till handling, säger Liv Balkmar, handläggare för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …