Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför kan biogasen öka ytterligare

Marknaden för biogas har gått in i en mogen fas. Samtidigt innebär ny teknik att produktionen kan breddas ytterligare. Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 TWh för den svenska biogasen, där merparten används till fordonsgas.

Uppdaterad: 2018-04-03 Publicerad: 2018-04-03

Text: Fredrik Mårtensson Bild: Svensk Biogas, Niklas Virsén

Den svenska biogasmarknaden har ökat successivt under de senaste åren, om än i långsam takt. Men många bedömare menar att den framtida potentialen är stor.

– Det är en komplex situation där många faktorer påverkar marknaden, men det finns ändå en grundoptimism och en tro på att den svenska biogasmarknaden kan växa betydligt, säger Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten.

Produktionsrekordet 2016 på drygt 2 TWh var en ökning med fyra procent jämfört med föregående år. Merparten uppgraderas till fordonsgas, runt 20 procent går till uppvärmning och en mindre del till elproduktion och industriprocesser.

Att bygga upp en fungerande biogasmarknad har varit en gradvis process med statliga Biogasutlysningen som en viktig bas för marknadsintroduktion av ny teknik fram till 2016. I satsningen har projekt fått statligt investeringsstöd via Energimyndigheten.

Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten. Foto: Sune Fridell

– Det går alltid att diskutera vad som är hönan och vad som är ägget med att utveckla en ny marknad och exakt i vilken takt som det skulle vara bäst att introducera bilar eller tankstationer, säger Kalle Svensson.

– Men det som känns intressant nu är att flera större företag investerar som finländska Gasum på produktionssidan och att Volvo och Scania lanserat gaslastbilar med förbättrad funktion och verkningsgrad.

Kalle Svensson tror att det delvis varit en nödvändig mognadsprocess. I Biogasutlysningen – som omfattade 31 projekt för totalt 178 miljoner kronor – fanns bland annat en satsning på oprövad teknik för gastlastbilar med tvåbränslesystem, diesel/fordonsgas.

– Men då lyckades man inte hitta fungerande lösningar och motorstyrningen var ett problem. Projektet gav ändå fordonsindustrin erfarenheter som varit viktiga för att vidareutveckla tekniken inom området.

Kalle Svensson pekar på att biogasmarknaden är i en fas av omstrukturering på fler sätt.

– Nya affärsmodeller visar att marknaden blir alltmer kommersiellt intressant. Det kommunala avfallsmonopolet gör att det offentliga alltid kommer att vara en stark aktör, men en lösning kan vara som i Storstockholm att Scandinavian Biogas rötar avfall i samverkan med kommuner.

”Nya affärsmodeller visar att marknaden blir alltmer kommersiellt intressant.”

Produktionstekniskt har nya metoder bidragit till att förbättra biogasprocessen.

Effektivare förbehandlingsmetoder av olika substrat (råvaror) innan matningen till rötkammaren kan öka produktionen med upp till 15 procent.

En annan erfarenhet från Biogasutlysningen är att ny rötningsteknik fungerar väl utanför den torrsubstanshalt för substrat – andelen torrt material efter torkning – på 5–15 procent som varit gällande i Sverige vid biogasframställning.

Med ny teknik kan även torrare substrat som djupströbäddar och blötare som avloppsvatten rötas. I de nya pluggflödesreaktorerna matas substratet fram gradvis i form av en plugg istället för en kontinuerligt omrörd tankreaktor.

– En tekniskt utmanande men energieffektiv lösning och det är väldigt positivt att de första svenska anläggningarna med pluggflöde fungerar väl, säger Kalle Svensson.

På både produktions- och användarsidan finns intressanta framtidsutsikter. Kalle Svensson nämner skogsindustrin som en viktig sektor med en samlad potential kring 0,7 TWh genom biogasanläggningar som nyttjar avloppsvatten från massa- och pappersfabriker.

– På användarsidan finns exempel på metandrivna färjor och det är en sektor som kan bli en stor, framtida förbrukare.

Vad är viktigt för branschen att jobba med?

– Kompetensfrågorna riskerat att bli bortglömda och här borde branschen ta ett samlat grepp för att bygga upp kompetens inom den egna organisationen och minska beroendet av externa konsulter.

Energigas Sverige pekar på biogasens betydelse för att minska luftföroreningar och att nå den långsiktiga målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, ett mål som branschen själv kopplat till en målsättning om 15 TWh biogas per år.

Fakta

280 anläggningar producerar biogas

  • I Sverige producerades (2016) 2 018 GWh biogas, varav 46 procent vid 34 samrötningsanläggningar och 35 procent vid avloppsreningsverk.
  • Runt 64 procent nyttjades efter uppgradering som fordonsgas och 20 procent, främst vid gårdsanläggningar, användes för uppvärmning.
  • Totalt finns runt 280 anläggningar för produktion av biogas.

(Källor: Energimyndigheten, Energigas Sverige, Avfall Sverige, LRF, Svenskt Vatten)

Inriktningen för att nå dit är att runt 12 TWh ska användas i transportsektorn och 3 TWh i industrin.

Samtidigt finns en stor osäkerhet på kort sikt kring skatteregler och konkurrenssituation.

– Problemet med importerad biogas, främst från Danmark, har eskalerat under det senaste året och skapat en mycket ojämlik konkurrenssituation genom de produktionsstöd som finns i andra länder, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

– Det är orimligt att svenska anläggningar tvingas minska produktionen eller som i vissa fall elda upp biogas som inte går att sälja. Regeringen måste agera och det är även ett bekymmer att nuvarande skattebefrielse för biogas löper ut redan 2020.

Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas med tolv publika tankställen i Östergötland, instämmer i kritiken men ser samtidigt inte konkurrensen som enbart negativ.

– Importen bidrar till att stärka efterfrågan på biogas och tvingar även beslutsfattarna att ta ställning till framtida styrmedel, säger Mattias Philipsson.

Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas

– Vi räknar med en försäljningsökning andra halvåret och kanske framför allt 2019 utifrån de nyheter som kommit senaste året. Bestämmelserna kring bonus malus, klimatbilsdefinitionen och nu senast städernas miljözoner gynnar gasbilen.

Han tillägger att ägaren Tekniska verken i Linköping även rustar för en ökad efterfrågan på flytande biogas med investeringar för att kunna börja leverera om två år.

– Främst med fokus på processindustrins behov men även tunga transporter med väldigt intressanta utsikter med de nya, svenska gaslastbilar som introducerats, säger Mattias Philipsson.

”Biogaslösningar har positiva effekter för samtliga 17 mål som FN ställt upp för global utveckling.”

Att biogas står för en bred samhällsnytta som mer än drivmedel har en studie vid Biogas research center, som är knutet till Linköpings universitet, visat.

– Genom att summera vetenskaplig litteratur sedan 1990-talet kunde vi tydligt se att biogaslösningar har positiva effekter för samtliga 17 mål som FN ställt upp för global, hållbar utveckling, säger forskaren Linda Hagman.

– Det var överraskande och bör finnas med som systemperspektiv i samhällsplaneringen. En del av FN-målen handlar främst om tänkbara framsteg för u-länder med organiskt avfall som resurs, men det kan också ha betydelse för Sverige med exportmöjligheter genom vår tekniska kompetens på området.

FAKTA

55 000 gasfordon

Försäljningen av fordonsgas var förra året 1 500 GWh, en liten minskning och på en nivå som varit ganska stabil sedan 2012. Biogasens andel av försäljningen har dock ökat stadigt och står nu för 86 procent av all fordonsgas med naturgas som resterade andel. I Sverige finns ungefär 175 publika tankställen och runt 55 000 gasfordon.  I det nya systemet för bonus-malus som börjar gälla 1 juli ges en klimatbonus på 10 000 kronor vid köp av gasbil.

(Källor: Energigas Sverige och SCB)

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.