Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera

Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ett brett spektrum av projekt.

Uppdaterad: 2018-11-07 Publicerad: 2018-11-05

Text: David Grossman Bild: Mostphotos, Energimyndigheten, Projektengagemang

Hur beter sig hyresgäster när de själva kan styra elkonsumtionen? Finns det metoder för att beräkna den sanna energianvändningen? Hur kan man kombinera solel och bergvärme på ett effektivt sätt?

Inom ramarna för forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 har redan 80 olika idéer och visioner undersökts och testats sedan 2013. I år startade den andra programperioden som hittills inkluderar 25 nya projekt.

Energimyndigheten har avsatt 160 miljoner kronor i projektmedel till programmet och därutöver tillkommer samfinansiering från näringslivet. E2B2 (förkortningen står för energi/effektivitet och byggande/boende) har fokus på att minska energianvändningen i hela bebyggelsen.

Anna Land, programansvarig på E2B2.

– Boende och bebyggelse står för ungefär 35 procent av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. Det gäller inte minst en stor del av vårt miljonprogram som ska genomgå renoveringar de närmaste åren, säger Anna Land som är programansvarig på E2B2.

Många av de projekt som fått godkännande i den andra programperioden, 2018–2021, rör sig även i det området, som artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov och energiprestandans påverkan på fastighetspriset.

Det är annars en rätt bred blandning av projekt som rullat genom E2B2 sedan starten. Det är doktorander på olika universitet som fått bidrag till sin forskningsutbildning, och här finns även många så kallade demonstrationsprojekt där det gjorts test av metoder eller apparatur, till exempel nya ventilationssystem, digitala verktyg eller analysmetoder.

– Vår roll är inte enbart att ta fram nya produkter eller tjänster, utan även att engagera och mobilisera aktörer i sektorn. Just nu har vi 200 organisationer och företag med som bidrar. Det öppnar upp för nya samarbeten och skapar även en plattform för nya idéer, säger Anna Land.

Fakta

E2B2

  • Stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Omfattar forskning inom bebyggelsens totala energianvändning över hela livscykeln samt även kunskap om människors livsstilar.
  • Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.
  • E2B2 påbörjades 2013 och är nu inne på sin andra programperiod som pågår 2018-2021. Energimyndigheten avsätter 160 miljoner kronor i projektmedel till programmet men därutöver tillkommer samfinansiering från privat sektor. Det går att söka till E2B2 genom utlysningar ungefär två gånger per år.

När urvalen gjorts har först en utlysning gått ut till företag, offentlig sektor, universitet och högskolor och institut med anknytning till området. Därefter granskas och gallras ansökningarna med bäring på bland annat energibesparingar, kvalitet, genomförande och uppskalningspotential. I slutändan är det Energimyndigheten som gör en myndighetsprövning och godkänner om projektet ska ges statligt stöd.

Kan då inte branschen själva bekosta utveckling av nya system eller förbättringar som de sedan kan sälja?
– Stödet behövs för att stimulera och främja mer utveckling och utveckling som kanske annars inte görs. Ofta är det så att företag saknar resurser att genomföra större utvecklingsprojekt – investeringen i tid och/eller pengar är helt enkelt för stor. Då kan det statliga stödet hjälpa företagen så att de kan genomföra sitt projekt. Ta till exempel ett företag som utvecklar en ny typ av varmvattenförsörjning till lägenheter, då gav vi stöd till att göra mätningar och testa det i verklig miljö, säger Anna Land.

Fastigheter står som sagt fortfarande för en stor del av Sveriges totala energianvändning men sektorns klimatpåverkan har minskat rejält de senaste 30 åren. Detta tack vare fjärrvärme, effektivare energianvändning och att Sverige till största delen har fossilfri elproduktion.

Vi vill engagera och mobilisera aktörer i sektorn.

– Visst har man kommit en bra bit på vägen vad gäller klimatpåverkan, men man får titta på energimängden och den skulle kunna nyttjas på annat sätt. Det är därför viktigt att göra något åt miljonprogrammet som står inför stora upprustningsbehov. De har hög energianvändning per kvadratmeter, säger Anna Land.

Men, tillägger hon, att renovera i områden där många socialt utsatta bor kräver även bra dialog med de boende.
– E2B2 stöder även projekt där man studerar hur människor blir så lite störda som möjligt av ett renoveringsprojekt, och inte minst samspelet teknik och människor. Hur agerar till exempel de som bor i energieffektiva byggnader?

Anna Land har arbetat med E2B2 sedan 2014, alltså nästan från starten, och har följt utvecklingen på nära håll.
– Jag tycker att det hänt mycket i samhällsbyggnadsområdet under åren. När programmet startade 2013 talade man inte om digitalisering, men idag har det blivit en allt viktigare del.


Stora skillnader i energiberäkningar i fastigheter

De som bygger eller renoverar fastigheter är utlämnade till hur energiberäkningarna görs. Men det kan skilja mycket i resultaten, visar ett projekt som E2B2-programmet gett bidrag till.

Sveby är en branschstandard för energiberäkningar och verifiering i byggnader samt en avtalsmodell för beställare. För att få en bild av hur noga dessa beräkningar görs anordnades 2015–2016 en tävling där 19 olika konsultbolag fick lämna in sina beräkningar för en nybyggd förskola i Umeå̊.

– Vi gjorde en liknande tävling fem år tidigare och även den visade på olika resultat. Det kan bero på att man tolkar saker olika, på slarv eller helt enkelt att man har olika syften med sina resultat, säger Per Levin på Projektengagemang, som på Byggherrarnas uppdrag höll i detta projekt

Målet med studien är att alla ska räkna mer lika och att få bättre precision i energiberäkningar, energimätning och energiverifieringar, annars skapar det problem för byggherrar som ska bygga nytt eller göra stora renoveringar.

Per Levin, Projektengagemang.

– Spridningen i resultaten denna gång var densamma i kilowattimmar. Med tanke på att byggnaderna idag använder mindre energi så blir också felmarginalen större, konstaterar Per Levin.

De största bristerna uppkommer vid beräkningar av värmeförlust i köldbryggor, till exempel i fönster eller bjälklagsanslutningar. Här sker vanligen mellan 15–30 procent av värmeförlusterna i en byggnad.

– Problemen finns sällan i programvaran. Däremot är inte alltid kompetensen heltäckande för att göra dessa beräkningar. Det är många parametrar som måste vara rätt: areor, vinkel mot olika väderstreck, installationer med mera.

Per Levins bedömning är att konsulter ofta lägger på en extra säkerhetsmarginal i beräkningarna för att inte få kritik i efterhand.

Viktiga resultat från studien:

  • Minskad energianvändning i byggnader kräver ökad precision i energiberäkningarna.
  • Olika personers energiberäkningar av en och samma byggnad skiljer sig från varandra.
  • Stort utrymme för egna tolkningar och missförstånd vid datainmatning påverkar resultaten.
  • Beräkningsprogrammens förmåga bör utvecklas, liksom användningsanvisningarna.
  • Det finns ett tydligt behov av fortsatt arbete för att utveckla energiberäkningar.

Rekommenderat

Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.