Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

1998

 • Energimyndigheten startar efter ett energipolitiskt beslut 1997. Målet är en långsiktigt hållbar energipolitik med förnybar energi som grund. I september 1998 flyttar den nya myndigheten in huvudkontoret i det så kallade fortet i Eskilstuna.
 • Thomas Korsfeldt blir generaldirektör.

1999

 • Energimyndigheten stödjer planerna på att bygga den havsbaserade vindkraftsparken vid Utgrunden i Kalmarsund.
 • Den första kärnkraftsreaktorn i Barsebäck stängs. Den andra läggs ned 2005.

2000

 • Energimyndigheten satsar 22 miljoner kronor för framställning av etanol från skogsprodukter.
 • Riksdagen beslutar om ett femårigt energipolitiskt program för att stimulera användningen av förnybara energislag och en effektivare energianvändning.

2001

 • Projektet Belok startar – ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Målet är att minska energianvändningen i Sveriges kontorslokaler.

2002

 • Sverige ratificerar Kyotoprotokollet, där världens utvecklade länder tar på sig att minska utsläppen av växthusgaser med 5,2 procent under 2008-2012 (jämfört med 1990).

2003

 • Elcertifikatsystemet införs för att öka andelen förnybar el.
 • Energimyndigheten startar programmet Uthållig kommun för att stöjda kommunerna i sin klimatomställning. Programmet pågick till 2014.

2004

 • Den så kallade nätnyttomodellen införs för att reglera elnätsavgifterna.

2005

 • Stormen Gudrun medför att 730 000 elkunder blir utan ström. Energimyndigheten ökar sitt arbete med krisberedskap inom energiområdet.
 • Handeln med utsläppsrätter startar för att minska utsläppen inom EU.
 • Programmet PFE startar, vilket gav skattelättnader för stora industrier som effektiviserade sin energianvändning.
 • Ekodesigndirektivet träder ikraft med syfte att fasa ut de sämsta produkterna från marknaden.

2006

 • Pumplagen införs vilket innebär att de största bensinstationerna måste erbjuda förnybara drivmedel.
 • Testlab överförs till Energimyndigheten från Konsumentverket.
 • Energimyndigheten börjar arbeta med affärsutveckling och kommersialisering.

2007

 • Genom ett nystartat forskningsprogram, Spara och bevara, satsas 40 miljoner kronor på energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla hus.
 • Regeringen inför ett miljöbilsbidrag, en kontant premie på 10 000 kronor.
 • Kampanjen Bli energismart startar.

2008

 • Lagen om energideklarationer träder ikraft för att kartlägga energianvändningen i fastigheter.
 • En avdelning knoppas av från Energimyndigheten och blir Energimarknads-inspektionen.
 • Tomas Kåberger blir generaldirektör.

2009

 • Utfasningen av glödlampor påbörjas.
 • FFI (Fordonstrategisk forskning och innovation) startar i samverkan med Vinnova och Trafikverket (då Vägverket).
 • Riksdagen beslutar om ny klimat- och energipolitik baserad på EU:s mål.
 • Klimattoppmöte i Köpenhamn, COP15.

2010

 • Stockholms stad får 62 miljoner kronor av Energimyndigheten för att göra en teknikupphandling av elbilar, i samarbete med Vattenfall.
 • Energimyndigheten deltar i Världsutställningen i Shanghai med en ”energivecka”.

2011

 • Fukushima i Japan drabbas av en kärnkraftskatastrof på grund av en jordbävning och en efterföljande tsunami. Som en följd beslutar Tyskland att snabbt ställa om sitt energisystem, Energiewende, och stänga sina kärnkraftverk.
 • Drivmedelslagen införs med krav på att leverantörerna ska minska växthusgasutsläppen med 6 procent till 2020.

2012

 • Elcertifikatmarknaden utökas så att även Norge ingår.
 • Supermiljöbilspremien införs med premier upp till 40 000 kr per bil.
 • Erik Brandsma blir ny generaldirektör.

2013

 • USA:s president Barack Obama besöker KTH i Stockholm för att titta på svensk innovativ miljöteknik, delvis finansierad av Energimyndigheten.

2014

 • Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten presenterar en gemensam strategi för den svenska vattenkraften.
 • Det Nationella regionalfondsprogrammet inleds. Ett EU-program, lett av Tillväxtverket, där Energimyndigheten ska stödja småföretag med energieffektivisering.

2015

 • De första eldrivna bussarna i samarbetsprojektet Electricity börjar rullas ut i Göteborg.
 • Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet startar för att ge stöd till lokala klimatåtgärder.
 • Klimattoppmöte i Paris, COP16.

2016

 • I energiöverenskommelsen mellan fem av riksdagspartierna slår man fast målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.
 • Belysningsutmaningen startar med målet att öka andelen Led-lampor.

2017

 • En ny solelsstrategi presenteras av Energimyndigheten.
 • Sex myndigheter enas om en strategisk plan för en fossilfri transportsektor.
 • Svenska Northvolt lanserar sina planer på en stor batterifabrik i Skellefteå.

2018

 • Energimyndigheten presenterar en plan för hur Gotland ska bli ett pilotområde i energiomställningen.
 • Industriklivet lanseras – ett stöd för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser.
 • Riksdagen beslutar om nytt klimatpolitiskt ramverk med målet: inga nettoutsläpp av koldioxid efter 2045.
 • Robert Andrén blir ny generaldirektör.