Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Satsning på forskning och innovation krävs för att accelerera omställningen

Det behövs en kraftsamling för att med forskning och innovation accelerera energiomställningen för ett hållbart samhälle. Det är huvudbudskapet i Energimyndighetens rapport till energiforskningspropositionen. Här skriver två av författarna, Linus Palmblad och Sofia Andersson, om sina tankar kring underlaget till regeringen.

Uppdaterad: 2019-12-04 Publicerad: 2019-12-04

Text: Linus Palmblad & Sofia Andersson Energimyndigheten Bild: iStock

Under nästan ett år har vi båda hållit ihop arbetet med att sätta ihop Energimyndighetens samlade förslag om framtida energiforskning. Nu har regeringen fått rapporten ”Accelerera energiomställningen för ett hållbart samhälle” som inspel till en kommande energiforskningsproposition.

Vi två har tillsammans med många av våra kollegor från alla delar av myndigheten arbetat fram det här underlaget, och även personer utanför myndigheten har bidragit med sin syn på utmaningar och behov och vilken nytta Energimyndighetens stöd gett.

Underlaget som vi nu lämnat till regeringen beskriver en samling huvudbudskap och övergripande prioriteringar tillsammans med önskemål om finansiering för nya satsningar. Huvudbudskapet är att det behövs en kraftsamling för att med forskning och innovation accelerera energiomställningen för ett hållbart samhälle.

Energi är helt centralt i vårt samhälle och har en stor inverkan på många av de globala hållbarhetsmålen. Inte minst gäller detta klimatutmaningen som kanske är vår tids största samhällsutmaning. Insatser för att motverka klimatförändringarna är avgörande för att konsekvenser och kostnader inte ska riskera att skena utom kontroll.

En hållbar samhällsomställning kommer att kräva att människor på alla nivåer och i alla sektorer ges förutsättningar att välja nya, hållbara alternativ. Det behövs systemtransformation, det vill säga fundamentala förändringar i hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. För att åstadkomma det behöver Sverige också ny kunskap och innovation i alla delar av samhället. Forskning och innovation har en avgörande roll för att bygga upp den förståelse och utveckla de lösningar som Sverige behöver för att ställa om. Det är också helt avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft som kunskapsnation och innovationsland.

Energi är helt centralt i vårt samhälle och har en stor inverkan på många av de globala hållbarhets-

målen.

Det är också avgörande att ha helhetssyn och ett brett perspektiv på hållbarhet i denna samhällsomställning. De nya lösningar som introduceras kommer att medföra andra hållbarhetsutmaningar än de som finns i dagens energisystem. Det gäller därmed att ha helhetssyn och försöka förutse och hitta lösningar på dessa utmaningar innan de leder till nya ohållbara situationer.

Energimyndigheten har uppdraget att leda energiomställningen i Sverige och använder en bredd av olika verktyg där forskning och innovation utgör ett viktigt styrmedel. Genom att olika verktyg samlas under samma tak kan vi dra nytta av kunskapen och erfarenheten som byggs upp inom hela verksamheten. Till exempel kan kunskap från forskning appliceras direkt på den verksamhet som tar fram och föreslår styrmedel och regelverk.

Energimyndigheten föreslår ökade satsningar som kan ge resultat i samhället snabbt för att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen. Men samtidigt behövs en balans mellan långsiktig kompetensuppbyggnad, nyfikenhetsforskning för framtidens utmaningar och forskning som snabbt kan komma ut och göra nytta. Den långsiktiga forskningen är en förutsättning för näringslivets och akademins konkurrenskraft. För att behålla långsiktiga förutsättningar för utveckling och konkurrenskraft samtidigt som vi möter de akuta utmaningarna med energiomställningen behöver Sverige en kraftig ökning av forskning och innovation för energiomställningen.

Ökningen behövs för att intensifiera satsningar på nyckellösningar som är avgörande för att nå energi- och klimatmålen. Vi pekar ut sju specifika områden i inspelet:

• digital transformation,
• elektrifiering,
• energilagring,
• negativa utsläpp,
• cirkulära flöden,
• social och ekonomisk hållbarhet,
• hållbara samhällen, där människor får förutsättningar att ställa om och omställningen att hända genom att välja att göra på nya sätt.

Sverige har goda möjligheter att gå före i omställningen och vara en global förebild. Svenska innovationer kan göra global nytta. Efterfrågan på hållbara lösningar ökar snabbt. Hållbarhet är en konkurrensfråga för näringslivet och det är en möjlighet för Sverige att gynnas av den omställning som pågår nu.

Fotnot: Här finns rapporten i sin helhet att ladda ner.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.