Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så hanterar Tyskland vindkraftens utmaningar

Vindkraften står för den största delen av den snabba ökningen av förnybar el i Tyskland. Lokal och politisk acceptans samt konflikter kring miljöfrågor påverkar den fortsatta utbyggnaden. Johann Köppel, professor vid Berlins tekniska universitet, ger en inblick i det tyska omställningsarbetet.

Uppdaterad: 2018-05-28 Publicerad: 2018-05-28

Text: Susanne Rosén Bild: Shutterstock, Berlin tekniska universitet

Tyskland är med sina nära 29 000 vindkraftverk på land samt ett växande antal vindkraftparker till havs, världens tredje största producent av vindkraftsel, efter Kina och USA.

– Men vi har mycket mindre yta, så det är en enorm täthet i utvecklingen av vindenergi. Det medför stora utmaningar, säger Johann Köppel som är professor vid Berlins tekniska universitet.

Johann Köppel, professor vid Berlins tekniska universitet

Han forskar i ämnet miljökonsekvensbeskrivningar som omfattar frågeställningar som samhällets acceptans, påverkan på landskapet och biologisk mångfald, och anlitas som expert i olika utredningar och planeringsarbeten.
– Ställer man om ett energisystem som tidigare var baserat på runt 1 100 centrala kraftanläggningar som kolkraftverk och kärnkraftverk, till decentraliserad och lokal produktion baserad på biomassa, sol och vindkraft, behövs mer utrymme. Och det är här vi samhällsplanerare och miljöplanerare kommer in i bilden, både för etableringen på land och till havs.

Ett stort arbete som har engagerat Johann Köppel är en ”horisont-skanning” initierat av den federala miljöstiftelsen DBU. Ett 50-tal intressenter har tillsammans kartlagt de största vindenergifrågorna som bör hanteras det kommande decenniet. Bättre empiriska bevis är en fråga som lyfts fram.

– Det gör ofta antaganden i tillståndsprocessen för vindkraftsparker eller i debatten. Det kan exempelvis handla om att fastighetsvärdena kommer sjunka med en vindkraftspark i närheten. Men här finns det globalt inte så mycket kunskap, vi behöver mer empiriska data och faktakoll.

– En annan fråga rör den störande nattbelysningen på rotorbladen. Vindkraftsoperatörerna vill veta huruvida dyr radarutrustning, som kan känna av när flygplan och helikoptrar närmar sig och då tänder lamporna, ökar den lokala acceptansen för vindkraftfarmar.

De tyska energimålen är högt satta, 80 procent av landets el ska komma från förnybara källor 2050. För att klara det behövs dubbelt eller tredubbelt så mycket el från vindkraft än vad som produceras idag, konstaterar Johann Köppel.

För att klara målen krävs det dubbelt eller tredubbelt så mycket vindkraft.

– Det behöver nödvändigtvis inte betyda att vi behöver mer yta, för små vindkraftverk kan ersättas av större. Men en sådan ”repowering” av systemet är i sig mycket utmanande eftersom tillståndskraven är betydligt tuffare idag än när vindkraftparkerna byggdes för 15–20 år sedan.

Mycket av vindkraften produceras i norra Tyskland medan en stor del av befolkningen och industrierna finns i de södra delarna.

– Elnätet kan bli en flaskhals. Vi behöver en sofistikerad samverkan mellan utbyggnad av vindkraftverk och solenergianläggningar och kraftledningsnätet, säger Johann Köppel.

Vindkraftutbyggnaden har tills nyligen drivits av behändiga inmatningstariffer, som gjorde det tydligt för vindkraftsägare hur de skulle få betalt för elen de producerade. Men 2018 skiftade Tyskland till ett upphandlingsbaserat system.

– Upphandlingen sänker priserna, men gör planering och hantering av vindenergi knepigare. Konkurrensen ökar för producenterna. Det medför också att deras investeringsvilja när det gäller frågor som biologisk mångfald kan utmanas i viss mån när de ekonomiska ramarna blir tightare.

Rent tekniskt ser inte Johann Köppel någon gräns för hur mycket vindkraft det tyska energisystemet klarar. Begränsningarna handlar mer om att den politiska viljan skiljer sig mellan de enskilda tyska staterna, och om hur vindarna blåser i samhällsdebatten.

Frågan är hur snabbt vi vill fasa ut kolet, här finns en stor ambivalens idag.

– Frågan är hur snabbt vi vill fasa ut kolet, här finns en stor ambivalens idag. Vi har också lokal acceptans och olika miljöfaktorer att ta hänsyn till.

En konflikt mellan två gröna intressen har vuxit sig stark i Tyskland.

Fakta

Tysklands energimål

– Tysklands energi och klimatmål till 2050 –  minst 80 procent av kraftproduktionen ska utgöras av förnybar el och CO²-utsläppen ska ha minskat med 80–95 procent. All kärnkraft ska vara avvecklad 2022.

– Vindkraftens del av kraftproduktionen var i slutet av 2017: 13,5 procent (på land) respektive 2,7 procent (till havs).

– Elen från de stora vindkraftparkerna i norr ska transporteras söderut via två nya elledningar: Sydlänken och Sydostlänken. Krav på underjordsledningar har gjort att projekten försenats.

– Det handlar å ena sidan om hur vi klara att skydda klimatet genom förnybar energi, och å andra sidan hur vi ska klara skyddet av den biologiska mångfalden. Båda målen sattes upp i Rio 1990, men på den tiden kunde ingen ana att de skulle kunna komma i konflikt med varandra. Förhoppningsvis kan Sverige här lyckas bättre och undvika en sådan polarisation.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.