Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Större ansvar på individen att klara sig själv om krisen kommer

Vem tar hand om dig om det blir ett el- eller värmeavbrott och vad är Energimyndighetens roll?

Uppdaterad: 2019-05-08 Publicerad: 2019-02-22

Text: Urban Bergström Bild: iStock

Stormen Alfrida visade att samhällets insatser är fortsatt viktiga vid en kris. Alfrida, som i början av januari svepte över Sverige, orsakade elavbrott för 10 000-tals människor och med bland annat värmeavbrott som följd. I Norrtälje fick kommunen öppna upp så kallade trygghetspunkter så att drabbade människor fick möjlighet att värma sig och att använda toalett och dusch.

Jag tror Alfrida också sätter fingret på individens förmåga och ansvar att klara sig själv i en krissituation. Försvarsberedningen visar i en rapport på behov av att alla i samhället behöver kunna klara sig utan stöd från det offentliga i en vecka under kris eller krig. Att ha en hemberedskap (tillgång till exempelvis vatten, värme och mat) är en ganska enkel metod för att öka sin egen – och därmed samhällets – förmåga. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, som delades ut till samtliga hushåll i Sverige under 2018, innehåller många bra tips på vad man som enskild person kan tänkas behöva i en krissituation.

Många kanske tänker: Hur ska jag klara mig och hur vet jag att jag har rätt saker hemma? Det viktigaste är att man är medveten om att man när som helst kan drabbas av ett el- eller värmeavbrott och att det kan pågå länge. Att man i förväg har tänkt igenom vilka konsekvenser det skulle innebära för en själv och ens liv. För alla negativa konsekvenser som man inte är beredd att ta behöver men ha en beredskap för att antingen förbygga eller minska effekten av dem.

Fakta

Hur du klarar dig vid en kris

När det blir el- och värmeavbrott i ditt hem, se gärna filmerna

Om krisen eller kriget kommer, läs råden i MSB:s broschyr

Krishantering för kommuner

Att kunna hantera och lindra en värmekris är en viktig del i en kommuns krishanteringsförmåga, och på Energimyndighetens webbplats finns en vägledning som kan fungera som stöd åt kommuner i detta arbete:
Strategi för att lindra en värmekris

Vi som myndighet har bland annat i uppgift att utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet. En viktig del i detta är att berätta om hur man kan lindra eller förebygga negativa konsekvenser som uppkommer vid störningar eller avbrott i energiförsörjningen. Det handlar om kunskapsstöd till kommuner, företag, andra myndigheter och privatpersoner.

Med anledning av ett förändrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. Det innebär att vi behöver planera för en robustare energiförsörjning för hela hotskalan, det vill säga från händelser i vardagen till höjd beredskap och krig. I detta ligger även att ta hänsyn till Försvarsmaktens behov av energi.

Den ökande digitaliseringen underlättar för oss alla i vardagen men ökar också vår sårbarhet. Den ställer också nya krav på säkerhet och tillgänglighet. En konsekvens av detta är vårt arbete med att öka säkerheten i nätverk och informationssystem i energisektorn. Särskilt med tanke på de cyberangrepp som genomförs mot svenska företag och myndigheter. Att vi går mot alltmer förnybar el ställer nya och troligtvis annorlunda krav på hur en trygg energiförsörjning ska uppnås. Det handlar till exempel om att sol- och vindkraft är mer känsligt för störningar och kräver en annan beredskap.

Allt detta sammantaget innebär att vi i framtiden behöver hitta nya sätt att jobba med trygg energiförsörjning.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.