Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Trappa ned solcellsstödet successivt”

En successiv utfasning av solcellsstöden och enklare regelverk. Det krävs för att solcellsmarknaden ska fortsätta ha en hållbar tillväxt, skriver Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi.

Uppdaterad: 2018-06-18 Publicerad: 2018-06-18

Text: Johan Lindahl Bild: www.svensksolenergi.se

Solcellsmarknaden är på kraftig frammarsch globalt. Priserna sjunker och i fler och fler länder börjar el från solen att ge ett reellt bidrag till elmixen. Även om vi i Sverige har haft en marknadsutveckling där den totala installerade solcellskapaciteten ökat med mellan 60 och 80 procent varje år de senaste fem åren så får man i ärlighetens namn säga att utvecklingen precis tagit fart eftersom solelen ännu bara står för uppskattningsvis 0,2 procent av vår totala elkonsumtion.

Under nuvarande mandatperiod har flera viktiga förenklingar av regelverket införts för nya mindre aktörer på elmarknaden – det vill säga privatpersoner, mindre företag, lantbrukare, bostadsrättsföreningar med flera som vill producera el. Som exempel kan nämnas det slopade kravet på momsregistrering vid försäljning av överskottsel och fastställandet att ingen energiskatt behöver betalas för egenkonsumerad el från små anläggningar trots att överskottsproduktion ibland säljs vidare.

Tas stöden bort helt från en dag till en annan är risken överhängande att marknaden kraschar.

Mycket går åt rätt håll, men det finns dock fortfarande många frågor kvar att lösa innan vi har en stabil och livskraftig solcellsmarknad i Sverige.

Trots att priserna för solcellsanläggningar har gått ner är marknaden fortfarande i behov av direkta stöd. Precis som andra energislag måste den svenska solcellsbranschen i framtiden stå på egna ben. För att nå dit behöver den regering som tillträder efter valet ta ansvar genom att planera för en succesiv utfasning av de direkta stöden, samt fortsätta det påbörjade arbetet med att anpassa och förenkla regelverk för de mindre aktörer som vill bli elproducenter.

En väl avvägd nertrappning av stödnivåer behövs för en fortsatt positiv och hållbar marknadstillväxt. Tas stöden bort helt från en dag till en annan är risken överhängande att marknaden kraschar, likt det som tidigare skett i exempelvis Danmark, Spanien och Tjeckien. Om stöden hålls på en för hög nivå riskerar vi å andra sidan att skapa en överhettad marknad med en ohälsosamt snabb utbyggnad. Negativa konsekvenser av en överhettad marknad är att subventionskostnaderna för staten blir onödigt höga och att många solcellsanläggningar riskeras att installeras med undermålig kvalitet. Det gäller således att hela tiden hitta en balans med lagom höga stödnivåer utifrån den prisutveckling som sker.

Det gäller att hitta en balans med lagom höga stödnivåer utifrån den prisutveckling som sker.

Om den kommande regeringen, utöver en succesiv utfasning av stödsystemen, dessutom fortsätter att förenkla och anpassa regelverken för mindre aktörer kommer fler sådana att tilltalas av att bli producenter av förnybar el. Det ger elmarknaden tillgång till kapital som inte varit tillgängligt tidigare. Dessutom innebär förenklade regelverk minskad administration, vilket ger lägre totalkostnader för solcellsanläggningar, vilket i sin tur innebär att stödnivåerna kan sänkas snabbare.

Utförs detta politiska arbete på rätt sätt finns goda förutsättningar för att den svenska solcellsmarknaden snart kan stå på egna ben och därmed kostnadseffektivt bidra med upp till tio procent av elproduktionen i det satta målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.