Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Stor potential för förnybar energi i Indonesien – men mycket kvarstår

Paul Westin arbetar med exportfrämjande på Energimyndigheten och har ett speciellt ansvar för samarbetet med Indonesien. I början av mars besökte han landet. Han ser positivt på utvecklingen av energiomställningen, men känner också oro med tanke på coronapandemin och de effekter som den kan innebära politiskt och ekonomiskt.

Uppdaterad: 2020-04-28 Publicerad: 2020-04-28

Text: Paul Westin Bild: Privat

I början av mars reste jag till Indonesien tillsammans med forskare från KTH. På många sätt var allt som vanligt då. Viss oro för covid-19 fanns förstås, men ännu hade det inte riktigt tagit fart, och jag såg fram emot ytterligare ett besök i mitt andra hemland. Jo, jag kallar det gärna så, sedan jag hade förmånen att få bo i Jakarta i två år som utsänd av Energimyndigheten.

Under min resa i mars deltog jag som talare på ett seminarium i Jakarta tillsammans med Fumi Harahap, en indonesisk doktorand vid KTH, som disputerade i slutet av april på sin forskning om bioenergi. Hon presenterade forskningen på seminariet för indonesiska beslutsfattare. Bioenergiforskningen på KTH har Energimyndigheten varit med och finansierat och tillsammans med indonesiska ambassaden i Stockholm var vi med och arrangerade seminariet.

Ännu dominerar fossila bränslen, särskilt kol och olja energimixen i Indonesien. Att bidra till energipolitikens utveckling i Indonesien är en del i ett större uppdrag om hållbar utveckling och stämmer väl överens med Energimyndighetens vision om ett hållbart energisystem i Sverige och globalt.

Ännu dominerar fossila bränslen, särskilt kol och olja, energimixen i Indonesien.

Bioenergi behöver bli en viktigare pusselbit för Indonesien. Indonesien, världens fjärde största land till befolkning och världens tredje största demokrati, har enorm potential för förnybar energi. Politiskt satta mål om att öka andelen förnybar energi och att minska utsläppen av växthusgaser finns, men genomförandet haltar. Något som också framgår av de rapporter Energimyndigheten finansierat hos International Institute for Sustainable Development.

Tillväxten i Indonesien har varit cirka fem procent per år. Fattigdomen har minskat. Investeringar i utbildning och sjukvård har ökat. Investeringarna i infrastruktur är enorma. Samtidigt är det oundvikligt att se att många investeringar låser fast landet på en icke hållbar utvecklingsbana. KTH:s forskning har sökt visa på vägar för att åtminstone bioenergiutvecklingen i landet inte enbart skulle fokusera på biodiesel från palmolja, utan också kunna bidra med användningen av restprodukter från jordbruk och skogsbruk på ett mer hållbart sätt.

Jag besökte under min resa bland annat universitetet Institute of Technology Bandung. Där träffade vi den nyutnämnda kvinnliga rektorn Reini Wirahadikusumah och forskarna på kemiinstiutionen för att diskutera Indonesiens teknikutveckling vad gäller HVO (syntetisk diesel från biomassa). Det fanns ett stort intresse för Sveriges utveckling baserat på HVO redan är en kommersiell teknik som fått stort genomslag på den svenska marknaden.

Ridwan Kamil är en dynamisk och unik politiker i Indonesien. Han är guvernör för Västra Java i en provins med fem gånger större befolkning än hela Sverige. Hans utvecklingsagenda för provinsen är ambitiös. Svenska ambassaden och Business Sweden (Team Sweden) har utvecklat en god relation till Kamil och jag har för egen del haft möjligheten att träffa honom ett antal gånger, även så den här gången. Kamil är fast besluten att Västra Java ska fortsätta vara Indonesiens tillväxtmotor, men också utvecklas i en hållbarare riktning.

Här kan svenska företag göra skillnad, men det krävs att man har attraktiva erbjudanden, kan ta med sig exportfinansiering, sy ihop systemlösningar inom områden som transporter, avfallshantering och energisystem. Att Energimyndigheten har långvarig närvaro i Indonesien kan stödja hur Team Sweden, med andra myndigheter som Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Swedfund, ambassad och Business Sweden stödjer svenskt näringsliv att nå affärer. Energimyndighetens bidrag är kompetens, nätverk, långsiktighet och SMF-perspektivet.

Här kan svenska företag göra skillnad

Energimyndighetens satsningar i Indonesien innehåller utöver acceleratorprogrammet för små och medelstora företag (Business Accelerator Program Indonesia) även en del forskningsinsatser. Dessutom har vi vissa insatser för kapacitetsutveckling och marknadsutveckling kring avfallshantering.

År 2017 tecknade Sverige och Indonesien ett samförståndsavtal inom energiområdet och Energimyndigheten hade redan 2013 ett samförståndsavtal med en myndighet i Indonesien. Under 2019 utvärderades myndighetens satsningar i Indonesien av Faugert & Co och den rapporten finns nu tillgänglig här.

Den vecka jag var i Indonesien fullkomligt exploderade händelseförloppet kring covid-19, såväl hemma i Sverige, på världens börser, som i Indonesien. Jag hann med mitt flyg hem och har större förståelse för att alpresenärerna i mitten av februari inte kunde ana hur illa det skulle gå. Utöver det lidande som själva sjukdomen för med sig, såväl här som i Indonesien, kan jag vara oroad över att relativt fattiga länder som Indonesien kommer ha svårare att hämta sig från det totalstopp i ekonomin som nu lamslår världen, vilket i sin tur kan leda till ökad fattigdom och i värsta fall ökad hunger. Det var i samband med den ekonomiska krisen 1998 i Asien som Indonesiens diktator föll och landet demokratiserades. Jag hoppas nu innerligt att 2020 års kris inte kommer leda till någon motsats. Jag hoppas att Indonesiens demokrati har hunnit växa sig stark nog att klara detta stålbad. Landets befolkning är van vid naturkatastrofer – jordbävningar, översvämningar och vulkanutbrott – men det var länge sedan det prövades kraftigt ekonomiskt.

Fotnot: Bilden i toppen av krönikan togs vid överlämnandet av Business Swedens Indonesien-rapport. Från vänster: ambassadör Bagas Hapsoro, Paul Westin, guvernör Ridwan Kamil, professor Semida Silveira.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.