Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Dieselbilen är en viktig pusselbit för att nå våra klimatmål”

Vi behöver en mer nyanserad diskussion kring dieselbilens roll i framtiden samtidigt som bonus malus-systemet skulle behöva omfatta hela personbilsflottan. Det skriver Jessica Alenius, vice vd på BIL Sweden.

Uppdaterad: 2018-03-28 Publicerad: 2018-03-28

Text: Jessica Alenius Bild: Shutterstock

 

Utsläppen från inrikes transporter, förutom flyg, ska minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Vägen till 70-procentsmålet kan ses som ett steg på vägen till en helt utsläppsfri flotta, oavsett om det gäller koldioxid eller andra emissioner. Omställningen inom fordonsindustrin pågår genom energieffektivisering, ökad andel biodrivmedel och elektrifiering. Resan har påbörjats och målet är klart.

För tillfället pågår en intensiv debatt om dieselbilens plats i staden. Den är kopplad till luftkvalitetsmålen och förslag till miljözoner som skulle kunna innebära förbud mot äldre bensin- och dieselbilar i delar av städer med stora luftkvalitetsproblem. Det är viktigt att vi får en mer nyanserad diskussion kring dieselbilen. En modern dieselpersonbil har en låg miljö- och klimatpåverkan och är en viktig pusselbit samtidigt som den kan fungera som inkörsport för diesel från biomassa, till exempel HVO, hydrerad vegetabilisk olja.

Vi behöver fokusera på hur vi ökar förnyelsen i flottan om vi ska nå våra mål till 2030.

Just nu införs ett nytt regelverk för nya personbilar i EU när det gäller bränsleförbrukning och utsläpp. Historiskt sett har dessa krav varit mycket framgångsrika och bidragit till förbättrad luftkvalitet, framför allt i städerna. Samtidigt är det viktigt att känna till att Sverige har infört egna luftkvalitetsnormer, som är betydligt tuffare än motsvarande EU-direktiv. Vi bedömer att senast den 1 september 2019 kommer alla nya dieselpersonbilar vara utrustade med så kallade SCR-katalysator med AdBlue som reducerar kväveoxiderna.

Vi går mot mer hållbara drivmedel, dels genom ökad andel biodrivmedel, dels genom elektrifieringen. BIL Swedens prognos för antalet nyregistrerade elbilar och laddhybrider för 2018 är 34 000, vilket är en andel på 9,4 procent. Det är glädjande siffror, men tyvärr går inte elektrifieringen lika snabbt när det gäller de laddbara bilarnas andel av den rullande personbilsflottan på 4,8 miljoner bilar. Här är de laddbara bilarnas andel knappt en procent.

Vi behöver därför fokusera på hur vi ökar förnyelsen i flottan om vi ska nå våra mål till 2030. Här hade bonus malus-systemet kunnat bidra till denna omställning genom att låta malusen (förhöjd fordonsskatt) omfatta hela personbilsflottan, istället för en förhöjd malus under de tre första åren. Som bonus malus-systemet nu är utformat finns det risk för att förnyelsen hämmas och importen av äldre fordon ökar. Systemet riskerar därmed att bli kontraproduktivt. Vi behöver därför hitta smarta styrmedel som påverkar hela personbilsflottan som ger incitament att välja bilar med lägst miljöpåverkan oavsett om det handlar om nya eller begagnade bilar, vilket är både rättvist och effektivt.

 

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.