Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Är energibranschen i upplösning – eller?

Energibranschen står inför gigantiska utmaningar. Nu gäller det att vi överbryggar hindren, utvecklar möjligheterna och löser kundernas behov. Annars kommer andra aktörer att ta över marknaden. Det skriver Kraftringens vd Sylvia Michel.

Uppdaterad: 2018-02-28 Publicerad: 2018-02-07

Text: Sylvia Michel Bild: Kraftringen, Shutterstock

Under mina år i energibranschen har jag hållit presentationer och föredrag både i Sverige och på den internationella arenan om hur jag ser på den svenska el- och energimarknaden. Ett ämne som fascinerar, engagerar och förbryllar.

Som branschföreningen Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes representant i Bryssel, 2010–2012, mötte jag ofta bilden av att Sverige och de övriga nordiska länderna uppfattades som föredömen kring en välfungerande el-  och energimarknad. I förklaringsmodellen låg det nordiska system- och marknadstänket, i djup kontrast till det central- och sydeuropeiska perspektivet, som verkade för mer reglering och tydligare styrning av energimarknaden.

Men  just nu förefaller utvecklingen av den ”nordiska modellen” ha stannat upp.  Det finns mycket att både fundera över och prata om kring marknadsmekanismer kontra krav på ökad reglering samt behovet av att göra en nödvändig förflyttning från marknadsperspektiv till kundupplevelse, då även den nordiska modellen behöver utvecklas och då tillsammans med våra kunder och aktörer i andra branscher. I vår liksom i många andra branscher ser vi tydliga branschglidningar, då energi och energifrågor är viktiga ur många aspekter, också för de flesta andra branscher.

Branschglidningarna och det faktum att vi har tre stora internationella aktörer och ett stort antal kommunägda energibolag på den svenska arenan, gör att förutsättningarna för den traditionella energibranschens olika aktörer ser helt olika ut. Det råder ingen tvekan om att det är krafter som just nu drar åt diametralt helt olika håll: marknad- och systemtänk kontra kundupplevelse; stora versus mindre energibolag; privata internationella energibolag kontra kommunägda; nya aktörer versus befintliga traditionella energibolag; förnybart kontra fossilfritt; ökad energieffektivisering och minskad energiförbrukning versus behov av ökad produktionskapacitet, osv, osv.

Just nu förefaller utvecklingen av den ”nordiska modellen” ha stannat upp.

Själv företräder jag ett av de större kommunägda energibolagen och en central fråga i vårt strategiska arbete de senaste åren har varit och är fortsatt helt fokuserat på hur vi rustar oss för framtiden, samt vilken framtid vi pratar om, egentligen? Vi är övertygade om att vi pratar om en framtid tillsammans med kunderna. Här finns energibranschen men också ett antal andra branscher och leverantörer där vi gemensamt realiserar värden som gagnar kunderna, samhället och övriga aktörer. Jag är också övertygad om att det är just här, i det mötet, som innovationer uppstår.

I varje energibolags strategiska och långsiktiga arbete ingår att ha god kännedom om och insikt i viktiga omvärldsfaktorer och trender. Den stora utmaningen ligger i att analysera och omsätta det till vad det innebär eller kommer att innebära på kort och lång sikt. Det som är viktigt och angeläget för det stora energiföretaget gäller inte för det mindre och vice versa.

Vilka konskevenser får det att till exempel nya aktörer kommer in på den arena som vi inom branschen av hävd betraktar som vår? Teknikutvecklingen går i en rasande fart, hur ska vi mäkta med att möta upp med de investeringar som krävs? Kunderna gör mer medvetna val och har tröttnat på elnätsföretagens ständiga avgifts- och prisökningar, vilket pressar politikerna och reglermyndigheten att dra åt tumskruvarna. Branschen kämpar därutöver med kompetensbrist och hård konkurrens om arbetskraft.

Som energibolag är vi dessutom i mycket hög grad fortsatt beroende av de beslut som tas på EU-nivå. Hur kan vi skapa förståelse för det? I branschen och hos kunderna?

Det kommunägda energibolagets största utmaningar och, vill jag hävda, överlevnad ligger i förmågan att analysera och tolka trenderna för att kunna ställa om och skapa handlingsutrymme för att möta dessa förändringar. I ljuset av dessa utmaningar ställs allt större krav på att kunna beskriva kunderbjudanden för ökade synergier och samverkan mellan olika aktörer och intressenter. Det är därför i allra högsta grad väsentligt att våga släppa det gamla, ha mod att våga möta det nya, bryta nya vägar samt att tänka utanför den bekanta boxen.

Baserat på branschens stora och djupa kompetens och erfarenhet inom och kring infrastrukturfrågor har vi alla förutsättningar för att göra nödvändig förflyttning närmare kunderna, bortanför och innanför värmeväxlaren och elmätaren. Morgondagens kunder kommer inte att efterfråga kilowattimman, utan ställa krav på hög funktionalitet, komfort och bekvämlighet till rimligt pris, antingen av oss traditionella energibolag, där vi har förmått utveckla våra affärer, eller av andra aktörer som också blivit energiaktörer.

Utvecklingen kommer att ske vare sig vi vill eller ej. Ju större beredskap vi skaffar oss desto större handlingsutrymme ger vi oss själva.

Vi kommer att få se en ökad grad av konsolidering; små och mindre energibolag kommer inte att kunna klara av att konkurrera på den förändrade kundmarknaden, de kommer inte att klara den ökade administrativa bördan med krympande marginaler, än mindre satsa medel på nödvändig forskning, utveckling och innovation i och på en allt bredare och mer komplex kund- och konsumentfokuserad marknad. Vi kommer att få se oväntade samarbeten och en betydande generations- och kompetensväxling, där nya unga medarbetare, som ser sig själva som samhällsbyggare, kommer att påverka utvecklingen och utformningen av morgondagens energibolag. Hur förhåller vi oss till det?

Energibolagets överlevnad ligger i förmågan att analysera och tolka trenderna för att kunna ställa om.

Som kommunägt energibolag är vi möjliggörare för omställningen till ett hållbart och förnybart energisystem och samhälle, men det ställer också krav på oss att i större utsträckning än någonsin börja visa att vi genuint förstår och vill förstå våra kunders behov och att vi är beredda att utveckla energitjänster och  energilösningar som efterfrågas. Genom den djupa lokala och regionala närvaron har vi t ex mycket god kunskap och kännedom om våra kunder och de möjligheter till energieffektivisering som finns hos våra kunder och samverkanspartners. Här behöver och borde branschen kunna kraftsamla för sin egen trovärdighets skull.

Trovärdigheten ligger också i ett ansvarstagande för den pedagogiska utmaningen att förklara hur el- och energimarknaden fungerar. Jag möter till och från fortfarande kunder såväl som politiker och förvånande nog också journalister, som t ex inte förstår skillnaden mellan elleverantör och elnätsföretag, än mindre de olika förutsättningar som de kommunägda företagen har att förhålla sig till i relation till de internationella eller privata aktörerna på den svenska marknaden. Att förklara hur vi tillsammans med kunderna och andra aktörer hittar värden som bara kan realiseras gemensamt är en än mer komplicerad uppgift och där man delar synen på att affärsmässig samhällsnytta är en bärande grundpelare.

En bredare satsning på att öka kunskapen om energifrågans komplexitet och var värden realiseras mellan branscher vore inte bara välkommet, utan skulle också kunna ligga inom ramen för förverkligandet av den blocköverskridande energipolitiken framöver.

Det finns även hinder i form av skatter, ny elmarknadslag, regelverksförändringar med mera som måste överbryggas. Därför är energibolagens påverkansarbete viktigt. Viljan finns men koordineringen kan bli bättre. Frågan om vem som t ex vill äga ett elnät, eller för all del ett energibolag i framtiden, ter sig mer och mer befogad.

Energibranschen står inför gigantiska utmaningar och framgångarna handlar uteslutande om hur vi väljer att hantera möjligheterna och vår förmåga att överbrygga och eliminera hindren. Framtiden ligger i våra egna händer och de kommunägda energibolagen är i allra högsta grad möjliggörare för, och viktiga aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle. En utveckling som bara kan stärkas genom vidareutveckling av själva kundupplevelsen och förmåga och vilja till förändring och nytänkande.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.