Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför måste vi öka it-säkerheten i energibranschen

Strukturella förändringar och en allt snabbare digitalisering påverkar hela energibranschen och ökar sårbarheten. För att klara utmaningarna med informationssäkerheten måste svenska företag och myndigheter öka kompetensen inom detta område, skriver Tommy Wahlman, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2018-10-17 Publicerad: 2018-09-05

Text: Tommy Wahlman Bild: Shutterstock/whiteMocca

Sedan den 1 augusti 2018 har Energimyndigheten fått utökat ansvar för utvecklingen av, och tillsynen över, informationssäkerheten inom energisektorn. Vi kommer att ha stora utmaningar att jobba med. Energisektorn står just nu inför omfattande strukturella förändringar i och med den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Sverige har redan en stor informationssäkerhetsskuld i infrastrukturen i och med gamla system som inte klarar dagens krav. I och med att allt fler komponenter blir uppkopplade (Internet of Things) är det är en stor utmaning att få kontroll och överblick över tekniken och systemen. Komplexiteten blir ofta en sårbarhet i sig och dessutom ökar hotbilden dramatiskt.

Komplexiteten blir ofta en sårbarhet i sig och dessutom ökar hotbilden dramatiskt.

De främsta utmaningarna när det gäller informationssäkerhet i energisektorn är att det saknas kompetens. Både på bredd i organisationerna och djupare spetskompetens, såväl vid myndigheterna som hos företagen.

Kraven ökar hela tiden på mer data och att information ska vara tillgänglig. Samtidigt ökar kraven på integritet och skydd, vilket kan innebära en motsättning. Det sker också en strukturell omstöpning av hela sektorn inför det fossilfria samhället, bland annat med nya energislag och decentraliserad produktion som får en viktigare roll för energisystemet och så kallade smart grids. Detta ställer ökade krav på flexibilitet vid produktion, distribution, lagring och vid förbrukning

En uppkopplad värld gör det möjligt för människor och företag att skapa, behandla, dela och distribuera information på nya sätt. Det innebär en grogrund för innovation – innovation som blir alltmer avgörande för företagsutveckling.

Vilka möjligheter öppnas då upp för energiföretag som jobbar förebyggande och aktivt med sin it-säkerhet? Ett riskbaserat, systematiskt informationssäkerhetsarbete, med uppföljning – gör att organisationer effektivt kan nyttja den egna kompetensen. Frånvaron ger en oacceptabel sårbarhet.

Informationssäkerhet behöver vara en del av ledningssystemet. Ett strukturerat arbetssätt genom hela organisationen ger resiliens, motståndskraft, och förmåga att möta nya utmaningar – att ta rätt risker. Det leder till resurseffektivitet.

För att skydda vårt digitala samhällsbygge krävs rätt kompetens från ”rörmokare till arkitekt”.

Genom att arbeta förebyggande görs organisationens styrkor och svagheter synliga och man kan lägga resurserna på rätt saker. Det skapar också förtroende och effektivitet, vilket innebär också konkurrensfördelar för svenska företag.

Informationssäkerhet är en växande utmaning för företag, organisationer och samhällen i hela världen. För att skydda vårt digitala samhällsbygge krävs rätt kompetens inom alla nivåer. Enligt Teknikföretagen behöver vi omfattande kompetens inom informationssäkerhet, och då främst cybersäkerhet, för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

It-spionage är lätt att utföra och svårt att upptäcka. Kostnaden för det som gått förlorat är svår att värdera och blir därmed ofta underskattad. För att minska risken krävs preventivt arbete där en grundläggande it-säkerhet hos varje medarbetare och varje individ är vital för både företagets och för samhällets konkurrenskraft. Minskad konkurrenskraft för med sig stora konsekvenser i form av minskad export och minskad sysselsättning.

Kompetensförsörjning inom it-säkerhetsområdet är en omfattande utmaning och kräver en gemensam diskussion och kreativa lösningar på samhällets alla nivåer.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.