Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför behövs fler kvinnor i energiomställningen

Energisektorn kommer halka efter om vi inte tar tillvara kvinnornas kompetens. Därför blev jag glad när Sverige involverade sig i IEA:s nystartade samarbete C3E – Clean Energy, Education and Empowerment. Det skriver Josefin Thoresson, handläggare på Energimyndigheten, nyss hemkommen från ett IEA-möte i Paris.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-11-17

Text: Josefin Thoresson Bild: Nicole Dreher/Regeringskansliet, Energimyndigheten

Häromveckan hölls IEA:s ministermöte i Paris med Sverige som ordförandeland. I samband med mötet hölls seminariet ”Women in Clean Energy” för att lansera det nystartade IEA-samarbetet C3E – Clean Energy, Education and Empowerment. I detta sammanhang framhöll Sveriges energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan att jämställdhet är en strategiskt viktig fråga för energisektorns möjlighet till utveckling och nytänkande. Jag hoppas att detta var ett startskott i arbetet med att öka kvinnors ledarskap och deltagande i energiomställningen, för det behövs!

Energisektorn består idag av endast cirka 25 procent kvinnor och det finns en underrepresentation av kvinnor både nationellt och globalt. Det finns två stora risker med det:

  • Energisektorn kommer att halka efter och inte nå den kompetens som krävs för att skapa hållbara energisystem om vi missar drygt halva delen av befolkningen.
  • Det kommer inte heller vara möjligt att skapa hållbara energisystem om vi missar jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Exempelvis vet vi redan att mäns och kvinnors utveckling av teknik, respektive användning och preferenser av energirelaterade tjänster och produkter skiljer sig åt i vissa avseenden, såväl som i miljömedvetenhet. Det är viktiga premisser att ta hänsyn till i teknikutvecklingen och i arbetet med att engagera människor i energiomställningen.

Vi på Energimyndigheten har i uppdrag att verka för och ta hänsyn till jämställdhetsaspekter på alla nivåer i arbetet i vår verksamhet med finansiering och forskning och innovation. Till exempel vid tillsättande av styr- och referensgrupper och i beviljande av stöd samt vid valet av vilka insatser vi ska stödja. Här har vi en hel del att arbeta med, för snedfördelningen är stor i fördelningen mellan män och kvinnor som söker medel från oss. Det här är inte unikt för Sverige. Absolut inte. En internationell forskningsstudie visar att mindre är 16 procent av författarna i energirelaterade tidskrifter är kvinnor. (B Sovacool, ”What are we doing here?, Energy reserach and social science).

Under förra året började vi därför att utreda och ta fram mål och indikatorer för jämställdhet för myndighetens arbete med forskningsfinansiering. Nu har vi tydliga mål som säger att vi måste ta hänsyn till (40/60) jämställdhet i tillsättandet av styr- och referensgrupper. Ett annat, mer långsiktigt mål, är att lika mycket stöd ska tillfalla projekt med kvinnor respektive män som projektledare. För att lyckas med det är det många frågor som ligger bortom vår kontroll att påverka, men det finns ändå saker att göra för att driva på i rätt riktning.

Först när vi nått jämställd representation i energisektorn har vi möjlighet att skapa energisystem som är hållbara för alla.

Därför blev jag glad då Energimyndigheten innan sommaren blev involverad i det nystartade IEA-samarbetet C3E som från början var ett amerikanskt initiativ under Clean Energy Ministerial (CEM). IEA-C3E startade på initiativ av Sverige, Kanada och Italien, och mötet nu i Paris var ett steg på vägen för att etablera samarbetet och öka medvetenheten om vikten av frågorna.

IEA-chefen Fatih Birol framhöll att fler kvinnor i energisektorn ger bättre resultat och chans att nå energimålen, och flera talare tryckte på att energisektorn måste återspegla den mångfald som finns i samhället för att inte riskera fel beslut och långsam utveckling.

Sverige hade ett brett deltagande med många representanter från departementet och näringslivet, bland annat årets kraftkvinna Pia Brantgärde Linder. Intresset var stort även från andra länder och flera har redan anslutit sig eller visat intresse för att vara med i C3E-samarbetet. Jag ser också att mötet är ett tecken på att jämställdhetsfrågor börjar att stiga i prioritet hos regeringar och företagsledningar runt om i världen

Att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i den globala energisektorn inklusive i forskningsfinansieringen är ett arbete som bara börjat, men det är viktigt. Först när vi nått jämställd representation i energisektorn och inkluderat en mångfald av jämställdhetsaspekter i utveckling och spridning av teknik och innovationer såväl som i framtagandet av policy och styrmedel har vi möjlighet att skapa energisystem som är hållbara för alla.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.