Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Uppföljningen av klimatprojekt visar på minskade utsläpp

Energimyndigheten har hittills finansierat drygt hundra klimatprojekt runt om i världen, varav 54 är aktiva idag. Resultaten syns i form av minskade utsläpp. Klimatprojekten ska enligt FN:s regelverk bidra till minskade utsläpp och hållbar utveckling. Hur bidraget till hållbar utveckling ser ut varierar och är något Energimyndigheten följer upp kontinuerligt likväl som utsläppsminskningarna.

Uppdaterad: 2018-02-20 Publicerad: 2017-07-04

Text: Johan Wickström Bild: Kristian Holmberg/ Energimyndigheten

I slutet av maj annullerade Energimyndigheten 9,7 miljoner utsläppsminskningsenheter som levererats från klimatprojekt (så kallade CDM- och JI-projekt) som Energimyndigheten stödjer. De annullerade utsläppsminskningsenheterna genererades under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, 2008–2012.

Christer Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

– Rent tekniskt betyder annullering att enheterna förs över till ett annulleringskonto där de blir låsta och inte går att använda, säger Christer Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Regeringen skulle ha kunnat använda en del av dessa enheter för att uppfylla sitt nationella klimatmål. Men den möjligheten kommer man inte att använda.

Sverige har tecknat avtal om att stödja klimatprojekt genom CDM sedan 2002 och vissa projekt kommer leverera utsläppsminskningsenheter till Energimyndigheten fram till 2022. Det sker både genom multilaterala fonder och genom bilaterala projekt.

I programmets tidiga fas låg fokus på nykontraktering för att sedan alltmer inriktas på uppföljning av projekten, med fokus på leveranser och bidrag till hållbar utveckling. Sedan två år tillbaka arbetar Energimyndigheten med en uppföljningsmetod som Världsbanksgruppen använder, som heter IFC Performance Standards.

– Genom att använda IFC Performance Standards kan vi på ett strukturerat sätt följa upp våra projekt, för att kontrollera att de inte brister i miljöhänsyn och sociala frågor, säger Kristian Holmberg, programansvarig på Energimyndigheten.

Kristian Holmberg, programansvarig på Energimyndigheten.

Bland de i dagsläget 54 aktiva CDM-projekt som Energimyndigheten stödjer finns allt från metangasinstallationer i Sydostasien till spisprojekt i Afrika. Sammanlagt kommer Energimyndighetens klimatprojekt att ha minskat utsläppen av växthusgaser med uppskattningsvis 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2022. Hittills har projekten levererat 15,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Finansieringen sker först i efterhand. Det är när vi ser verifierade resultat som vi betalar för utsläppsminskningen, säger Kristian Holmberg.

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste