Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Svenska kraftnät ser över den egna energianvändningen

Även hos experter på att transportera el finns möjligheter till energieffektivisering. Hos Svenska kraftnät har ett omfattande arbete skett med att kartlägga energianvändningen i anläggningarna från norr till söder. Resultatet blev också något överraskande, även för Svenska kraftnät.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-07-07

Text: Emil Eriksson Bild: Foto: Tomas Arlemo och Svenska kraftnät

Svenska kraftnät äger närmare 80 olika anläggningar runtom i Sverige, såsom transformatorstationer, kopplingsstationer, teknikbodar och förråd. Nu har ett arbete med att kartlägga energianvändningen av dessa anläggningar påbörjats, dels för att nå Svenska kraftnäts egna miljömål men också på grund av införandet av EKL, lagen om energikartläggning (2014:266) i stora företag. Kartläggningen har delats upp över tre år.

Foto: Svenska kraftnät

Idag är man klar med en genomgång av de första 10 anläggningarna och resultatet har visat att det finns möjligheter att spara energi i nuvarande anläggningar men kanske framför allt vid byggandet av nya.

Utökade mätningar gav positivt resultat

– Vi hade två konsulter från Solvina ute vid varje kartläggning. Det blev förstås dyrare men det gav oss otroligt mycket ny information. Vi har nämligen aldrig tidigare vetat exakt var energin förbrukas i våra anläggningar eftersom vi inte har några undermätare, säger Karolina Viksten, projektledare för energikartläggningen hos Svenska kraftnät.

Totalt har Svenska kraftnät en energianvändning på drygt 20 gigawattimmar i sina anläggningar. En siffra som motsvarar hushållselen hos cirka 5 000 villor.

Inom ramarna för lagen om energikartläggning har resultatet inte inkluderat den energiförlust som uppstår vid transport av el där cirka 3,2 terawattimmar per år går förlorat. Att arbeta med att minska stamnätsförlusterna är en utmaning som Svenska kraftnät ständigt arbetar med.

Liten energianvändning blev tillsammans stor

Resultaten av energikartläggningen har överraskat även de mest kunniga hos Svenska kraftnät som haft sina aningar om var energin använts. Självklart har energianvändningen sett annorlunda ut från anläggning till anläggning, men den största gemensamma nämnaren var också den minsta.

I varje anläggning finns det ett stort antal effektbrytare. Det visade sig vara värmarna till effektbrytarna som tillsammans bidrog till den största energianvändningen.

– Varje värmare i sig drar inte många watt, men tillsammans innebar det att varje anläggning i snitt använde 50 megawattimmar (MWh) per år. Detta beror på att värmarna stod på året om och lådorna var dåligt isolerade, säger Karolina.

För övrig energianvändning stod kylningen till reaktorer och krafttransformator för en stor andel. De byggnader som finns på anläggningarna behöver också el för värme, kyla och ventilation. Kontroll- och kommunikationsutrustningen är en annan stor post.

Fakta

Elanvändning

Bilden visar fördelningen av elanvändning för en av Svenska kraftnäts kopplingsstationer. Stationens elanvändning på 130 MWh/år fördelar sig enligt bilden. Så 40 procent kan kopplas till värmarna i manöverlådorna och en stor andel el går till kylning av reaktor. Sedan fem år tillbaka idag köps nya reaktorer in med luftkylt utförande, vilket minskar den totala energianvändningen avsevärt. Klicka på bilden för att förstora.

Resultatet ska ge bättre mätning och bättre koll vid nybyggnation

Svenska kraftnät kommer nu att genomföra vissa åtgärder för att minska sin energianvändning då energikartläggningen visade att det var möjligt att spara 744 MWh per år om allt genomförs. De har till en början valt att genomföra åtgärder som kommer spara 175 MWh per år.

Det är i dagsläget till exempel inte aktuellt att byta ut eller isolera alla de manöverlådor som stod för den största delen av energianvändningen.

– Vi kan inte isolera 60 lådor på varje anläggning så förslaget är att vi tittar på om man kan göra något vid inköp av nya lådor. Generellt är det så att nya tekniska krav tas in via våra tekniska riktlinjer, berättar Karolina.

Kartläggningen har också visat att det behövs noggrannare mätningar.

– Vi kommer att utöka vårt eget mätsystem på anläggningarna, för att i framtiden ha bättre kontroll. Då kan vi också se vad andra energieffektiviserande åtgärder ger för effekt, säger Karolina.

I takt med att nya anläggningar byggs för att ersätta äldre eller vid utbyggnad av systemet, tar man med sig lärdomar från energikartläggningen. De närmaste åren beräknas en till fem nya anläggningar byggas per år och nya riktlinjer för dessa har redan tagits fram utifrån resultaten av kartläggningarna. Nya byggnader ska ha ett FTX-aggregat som återvinner värmen från utgående luft till att värma den ingående luften. LED-belysning är också ett självklart val i de nya byggnaderna.

Nu fortsätter arbetet med att genomföra energikartläggningar av flera anläggningar runt om i landet. Även huvudkontoret ska gås igenom för att identifiera var energin används och var användningen kan effektiviseras.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.
Effektivisering

Ngenic utsett till Årets framtidsföretag

Utmärkelse
Energieffektiviseringsföretagen har utsett energiteknikföretaget Ngenic till Årets framtidsföretag för bland annat ”teknikkunskap, framåtanda och innovationslust”.

Senaste