Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så klarar svensk industri energi-utmaningen

Svensk industri har en nyckelroll för att klara energiomställningen. Både genom att effektivisera sina egna processer och genom att bidra till att bygga hållbara produkter och lösningar. Under Nordic Clean Energy Week kommer svenska aktörer visa goda exempel från många områden.

Uppdaterad: 2018-05-16 Publicerad: 2018-05-15

Text: Fredrik Mårtensson Bild: Shutterstock, Energimyndigheten, Vattenfall, Anders Andersson

Under Nordic Clean Energy Week 21–25 maj kommer svensk industri få möjligheten att visa upp exempel på smarta produkter och lösningar. Den 23 maj anordnar Energimyndigheten arenan Smart Industry där olika events kommer att erbjudas under en heldag.

Fakta

Smart industri – en regeringsstrategi

Smart industri är sedan 2016 en regeringsstrategi för att stärka industrins konkurrenskraft och stimulera investeringar. Digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft är de fyra utmaningar som lyfts fram i strategin. Bland åtgärderna finns till exempel Industriklivet för att premiera minskade processutsläpp, ett nationellt testcenter för elfordon och Robotlyft för att stödja automations- och robotiseringslösningar.

Mer om Smart industri http://www.regeringen.se/regeringens-politik/smartindustri/

– Vi har en väldigt bra spridning med allt från lokala exempel på hur man tar sig an energi- och klimatomställningen i Malmö till komplex forskning för att utveckla fossilfri stålproduktion, säger Lisa Lundmark, som är ansvarig på Energimyndigheten för Smart Industry.

Arenan – som är en form av konferens – består av sju olika programpunkter, ”events”.

– Det är viktigt för oss att med goda exempel synliggöra den energi- och klimatomställning som sker inom industrin och att bidra till att bygga nätverk och stärka kompetens på området, säger Lisa Lundmark.

Lisa Lundmark, ansvarig på Energimyndigheten för Smart Industry.

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation som bidrar till en resurseffektiv och klimatneutral industri med en inriktning att nå nollutsläpp 2045.

– Svensk industri har i sammanhanget en mycket viktig roll genom att den står för ungefär en tredjedel av energianvändningen och växthusgasutsläppen.

Nedan följer några exempel som kommer att lyftas fram under Smart Industry:

Koldioxidfri stålproduktion

Vattenfall leder ett event med presentation av forskning i samverkan med LKAB och SSAB om koldioxidfri stålproduktion inom projektet HYBRIT.

– Vi arbetar med ett fyraårigt forskningsprogram med en budget på omkring 100 miljoner kronor. Forskningen handlar om att utveckla en ny process för att producera järn och stål genom att använda vätgas tillverkad med fossilfri el istället för kol och då blir vatten restprodukten istället för koldioxid. Tekniken har en potential att reducera de svenska koldioxidutsläppen med ungefär tio procent, säger Mikael Nordlander, forskningsansvarig på Vattenfall.

Tekniken har en potential att reducera de svenska koldioxid-utsläppen med ungefär tio procent.

Vattenfall har ansvar för att hitta lösningar som skapar en effektiv tillgång till stora vätgasvolymer och att få tekniken med ökad elförbrukning att samverka med energisystemet.

En pilotanläggning planeras nu att byggas upp i Norrbotten och inriktningen är att tekniken ska vara mogen för full produktion kring 2035. Även Energimyndigheten stödjer HYBRIT inom ramen för Industriklivet.

Mikael Nordlander, Vattenfall

– Den förberedande studien visade att det inte finns oöverstigliga hinder för tekniken. En fråga som återkommer är grovt beräknat ett högre pris på 20–30 procent för fossilfritt stål jämfört med konventionell tillverkning, givet dagens priser på el, kol och utsläppsrätter. Men vi tror att det är en nivå som kunderna kan acceptera eftersom det ger så stora miljövinster och inte slår igenom fullt ut på många slutprodukter, säger Mikael Nordlander.

Smart education för att klara kompetensbehovet

Smart education är ett event om kompetensbehovet som följer med energi- och klimatomställningen inom industrin.

Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad, leder utbildningssatsningen Civilingenjör 4.0 som ska tillgodose kunskapsbehovet inom det som ibland kallas den fjärde industriella revolutionen.

– Inget universitet klarar att ensam ge en heltäckande bild i sin undervisning och därför är samverkan nödvändig. Inom Svenska produktionsakademien med 13 lärosäten knutna till sig har vi byggt upp ett väl fungerande samarbete, säger Bengt-Göran Rosén, som även framhåller samverkan med industrin inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad

Hur möter ni kunskapsbehovet?

– Snabbhet är viktigt. Att arbeta med små utbildningsmoduler för att korta tiden från när ny kunskap kommer fram tills att det når ut till studenter. De första fördjupningsmodulerna är nu klara och har utvecklats i samverkan med Chalmers, KTH, Linköping och Skövde.

Civlingenjör 4.0 kommer att erbjuda kurser i första hand fram till 2021 och en sammanhållen utbildning planeras att komma igång under 2019.

Industrins roll för att bygga hållbara städer

Från Teknikföretagen kommer Pär Hermerén under ett event tillsammans med representanter för industri och städer i Norden och Indien att beskriva utmaningarna med investeringar i hållbarhet i stadsmiljö.

– Viktiga frågor i det sammanhanget är industrins förmåga att leverera lösningar, men även vilka krav som måste ställas på politiken för att nå uppsatta mål.

Teknikföretagen pekar på att det finns flaskhalsar i processen kring de lösningar som existerar på både tjänste- och tekniksidan för att bygga hållbara städer.

– Vi vill lyfta vikten av att skapa förutsättningar för upphandlingsformer för bästa resultat och betydligt oftare skulle innovationsupphandlingar kunna användas för att nå ut med bra teknik och även utveckla nya lösningar, säger Pär Hermerén.

Ofta kan det finnas en otydlighet kring roller och ansvarsfördelning i ambitionerna för att bygga hållbara städer som enligt Teknikföretagen hämmar utvecklingen.

Fakta

Nordic Clean Energy Week

Nordic Clean Energy Week äger rum i Malmö och Köpenhamn 21-25 maj. Under veckan anordnas två internationella energiministermöten: Clean Energy Ministerial (CEM9) och Mission Innovation (MI-3). Utöver detta blir det cirka 150 events och konferenser med fokus på energiomställning, till exempel smarta elnät, batteriutveckling och elfordon.

Hela programmet finns här: https://nordiccleanenergyweek.com/program/#May-21-2018

– På EU-nivå ser vi problem med att mindre företag och även små och medelstora kommuner har problem att ta del av de stödmöjligheter som finns och där behöver politiken styra upp så att stödformerna för investeringar i hållbarhet blir mer tillgängliga, säger Pär Hermerén.

– I Indien är en stor utmaning att städernas tjänstemän, där omställningen ska ske, inte har tidigare erfarenhet av att planera och beställa systemövergripande insatser.

Rekommenderat

Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.