Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så kan blockchain förändra energimarknaden

Smarta elkontrakt mellan grannar och effektiva betalningssätt för att ladda elbilar. Det är några exempel på hur blockchain kan medföra nya affärsmodeller i energibranschen.

Uppdaterad: 2018-10-02 Publicerad: 2018-10-02

Text: Johan Wickström Bild: ISGAN, Shutterstock

Säkra transaktioner utan centrala mellanhänder – och med total transparens för alla användare. Blockchaintekniken, som bland annat ligger till grund för kryptovalutan bitcoin, tycks innehålla fröet till en omvandling av många branscher.

Längst har utvecklingen gått i finansvärlden, där bland annat SEB börjat använda tekniken i nya tillämpningar. Men även inom energisektorn kan blockchain få en viktig roll på sikt i takt med den ökande andelen egenproduktion av el och mer aktiva elkunder. Det finns många möjligheter med blockchain.

Karin Widegren, ordförande i ISGAN (International Smart Grid Action Network).

– Ett exempel är att man kan skapa en blockkedja med smarta kontrakt när privata aktörer köper och säljer till exempel solel till varandra. Det blir en så kallad peer-to-peer-trading utan mellanhänder. Till exempel kan överskottet från lokal produktion av solel säljas till grannar utan egen produktion, säger Karin Widegren som är ordförande i ISGAN (International Smart Grid Action Network).

– De går också att skapa flexibilitetsmarknader där ett hushåll kan dra ner sin elanvändning och få betalt för det genom en blockkedja som sätter ett värde på flexibiliteten och även verifierar att den levererats.

Blockchain kan även bli aktuellt vid laddning av elbilar för att förenkla betalningsströmmarna till elleverantörerna.

– Om du åker elbil från Stockholm till södra Europa skulle du då kunna ladda via ett betalsystem som är styrt av en blockkedja – oavsett vem som är elleverantör. Det blir billigare och enklare för slutkunden.

I början av september höll Karin Widegren ett föredrag på ett OECD-policyforum i Paris om blockchain, vid en session som hade fokus på utmaningar och möjligheter med blockchain inom energisektorn.  En av flera poängerna med blockchain är att den möjliggör transaktioner utan mellanhänder. Det är ett scenario som kan påverka många elhandlare, som oftast är mellanhänder mellan producenter och konsumenter.

– Många stora elbolag är nog medvetna om de här utmaningarna och att det kan påverka dem. Blockkedjetekniken skapar nya möjligheter till verifiering av handelsutbytet utan att en central aktör behövs. Men driften av det tekniska elsystemet – det vill säga spännings- och frekvenshållning etc. – måste även fortsättningsvis skötas av nätföretagen även om effekterna av de nya handelsmönstren säkert kan påverka deras verksamhet. .

Många stora elbolag är nog medvetna om de här utmaningarna och att det kan påverka dem.

För att blockchain ska kunna börja användas på bredare front krävs att regelverket moderniseras.

– Blockchain innebär en hel del utmaningar ur reglersynpunkt. Bland annat koncessionslagar, elnätstariffer och skatter påverkar förutsättningarna. Tillsynsmyndigheten måste förstå vilka möjligheter den nya tekniken kan erbjuda och kunna skapa förutsättningar för att främja den här utvecklingen där den bidrar till ökad effektivitet och kundnytta, säger Karin Widegren som för övrigt tidigare i sin karriär bland annat jobbade på Energimarknadsinspektionen.

Så även om blockchain rymmer många möjligheter för aktörerna på energimarknaden kan det troligen dröja ett tag innan de kommer till kommersiell användning och tillämpning. Även ISGAN, som fokuserar på kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte inom smarta elnät i 25 medlemsländer, är lite yrvakna kring hur de ska förstå blockchain, enligt Karin Widegren.

– De enklare blockchaintillämpningarna inom energiområdet kan nog komma ut på marknaden inom ett par år, men det dröjer nog längre innan detta får genomslag på bredare front.

Rekommenderat

Digitalisering

Nu är informationssäkerheten i fokus för energibranschen

IT-säkerhet
Säkerhetshoten mot energibranschens tekniska system har blivit allt större i takt med den snabba digitaliseringen. I augusti trädde nya tydligare säkerhetsregler i kraft för företag som levererar samhällsviktiga tjänster genom en ny ...
Digitalisering

Företaget som hittar energisystemens säkerhetshål

IT-säkerhet
Risken för it-angrepp har ökat på senare år. Med hjälp av simulerade attacker hjälper Foreseeti företag att arbeta proaktivt med it-säkerhet i komplexa system, till exempel på energimarknaden. Det handlar både om ...
Digitalisering

Den svenska energihubben kan bli en game-changer

Innovation
Ett mikronät av energihubbar som kopplar samman flera byggnader för att på ett dynamiskt sätt dela på den egna solelen. Nu har det svenska företaget Ferroamp fått The Smarter E Award för ...
Digitalisering

Smarta elnät i Uppland får internationellt pris

NCEW
Värmepumpar, elbilsladdare, energilager och solceller hos hushåll hjälper till att reglera det lokala elnätet i Uppland. Nu har Sustainable Innovations projekt VäxEl fått ett stort internationellt pris för sitt smarta nät-projekt. Det ...
Digitalisering

Därför satsar Filip på hemmabatterier

Energilagring
Filip Borgh en av hittills få villaägare som installerat batterier som komplement till sin solcellsanläggning. En långsiktigt klok investering, tycker han.
Digitalisering

Ökat intresse för energilagring

Energilagring
Sedan november 2016 kan privatpersoner få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad förnybar el i hemmet. Stödet fördelas av Energimyndigheten till landets länsstyrelser som handlägger inkomna ansökningar i respektive ...
Digitalisering

Nya utmaningar med smarta elnät

Smarta elnät
Smarta elnät kommer att spela en nyckelroll för att balansera energianvändningen och skapa nya tjänster. Men det handlar inte bara om teknik - det gäller även att få människor att använda systemen ...
Digitalisering

Tre spaningar om framtidens energibransch

HUB2017
Hur ser framtidens energibransch ut? Tre personer fick göra var sin femminutersspaning på energikonferensen Hub2017: Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten, Lina Håkansdotter Palm, politisk rådgivare på Uniper, och Anders Eriksson, vd på ...

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.