Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ny strategisk plan för fossilfri transportsektor

Nu har sex myndigheter kommit överens om en gemensam plan för hur omställningen till en fossilfri transportsektor kan gå till. Energimyndigheten står för samordningen.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-05-17

Text: David Grossman Bild: Shutterstock

Pressbild på Rebecka Marklund
Rebecka Marklu

Det är en diger och ambitiös rapport med många förslag på hur Sverige ska kunna uppnå en fossilfri transportsektor som lämnades över till samordningsministern Ibrahim Baylan  den 28 april. Planen ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Rapporten, ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet”, har sex myndigheter som avsändare och innehåller förslag inom alla myndigheternas ansvarsområden, till exempel ekonomiska styrmedel, förändringar av regelverk, samhällsplanering, forskning och om informationsinsatser.

Det var i början av 2016 som Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen att samordna och ta fram denna plan tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. Sedan tidigare fanns det många konkreta förslag, bland annat från den så kallade FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg), en statlig utredning på drygt tusen sidor som kom 2013, och från Miljömålsberedningens betänkande.

– Vi har plockat en hel del förslag från dessa utredningar. Det vi har gjort är att prioritera bland förslagen utifrån de effekter vi ser behöver uppnås för att åstadkomma en omställning. Vi har också föreslagit aktiviteter vi tycker man kan börja med de närmaste två–tre åren. För vi kan inte bara hålla på och utreda. Det måste hända något också, säger Rebecka Marklund, en av de två tidigare projektledarna för den strategiska planen.

Nu har Heléne Axelsson på Energimyndigheten tagit över arbetet som projektledare för samordningen. Hon konstaterar att det i planen

Pressbild på Helene Axelsson, Energimyndigheten.
Helene Axelsson, Energimyndigheten.

finns åtgärder som kommer att kräva politisk beredning och beslut i regering och riksdag. I andra delar har myndigheterna kommit längre i sina tankar och kan starta omgående.

– Det som ligger närmast i tiden är att bland annat att genomföra informations- och kommunikationsinsatser, exempelvis baserat på satsningar som vi myndigheter stöttar och som andra kan lära sig av.

Svårigheten med hela omställningsarbetet är förutom alla politiska beslut som ska fattas, även omvärldsfaktorer som påverkar hela transportsektorn.

– Det är saker som vi inte har kontroll på, till exempel priser på drivmedel, internationella regelverk för sjöfart och flyg, resebeteende och transportmönster som inte går att förutsäga. Vi kommer kontinuerligt behöva göra utvärderingar för att vara up-to-date med det som händer i vår omvärld, konstaterar Heléne Axelsson.

– Dessutom är det så att själva omställningen kommer ske av en mängd aktörer i samhället. Men vi kan bidra till att ge förutsättningar för att ställa om.

Hennes och Energimyndighetens uppgift är att fortsätta samordna arbetet mellan alla myndigheterna. Men förutsättningarna är goda för framsteg menar hon.

– Att vi kommit så här långt i arbetet är unikt. Det är sex myndigheter med olika ansvarsområden och uppdrag som har jobbat ihop över gränserna och enats om en färdriktning.

Uppdraget från Energimyndighetens sida är inte, betonar Heléne Axelsson, att välja ut några av förslagen som bättre eller sämre, utan att se till att samordningen fortsatt fungerar bra.

Fakta

Tre ben i den strategiska planen

Omställningen till en fossilfri fordonssektor behöver stå på tre ben, enligt den nya strategiska planen:

  • Ett mer transporteffektivt samhälle, det vill säga ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafiksag som personbil, lastbil och flyg minskar.
  • Energieffektivare och fossilfria fordon och farkoster.
  • Högre andel förnybara drivmedel i transportsektorn.

Det kommer inte att vara tillräckligt att endast arbeta med ett eller två av dessa områden.

Samordningen mellan myndigheterna beskriver de båda tidigare projektledarna Rebecka Marklund och Kristina Holmgren i ett blogginlägg som kokande av en soppa där alla myndigheter, med olika expertkunskaper, har varit engagerade kockar i arbetet. ”Resultatet, den strategiska planen, kan sägas vara samsynen om vad en god soppa innebär för oss sex myndigheter”, skriver hon.

Nu fortsätter arbetet i gruppen med att följa upp och utvärdera varje tänkbar insats. Energimyndighetens samordningsuppdrag sträcker sig till 2019 och myndigheten har 3 miljoner kronor öronmärkta per år fram till dess för att samordna uppdraget.

 

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.