Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Lönsam energieffektivisering för fastigheter med helhetsmetod

Energieffektivisering av byggnader kan vara en god investering. I Skövde och Osby använder man verktyget Totalmetodiken för att kartlägga behov och planera åtgärder i kommunens lokalfastigheter. Metoden har utvecklats av fastighetsägare inom nätverket Belok och har fokus på lönsamhet och sänkta driftkostnader. Miljövinsterna får man på köpet.

Uppdaterad: 2020-06-17 Publicerad: 2020-06-16

Text: Susanne Rosén Bild: Skövde kommun och Emmy Jonsson

Vid underhåll och renoveringar av fastigheter finns en stor potential att samtidigt spara energi och minska driftkostnader. Regeringens mål är att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare användning av energi jämfört med 2005. Fastighetssektorn har här en central roll eftersom den idag står för cirka 40 procent av landets energianvändning.

För snart två decennier sedan initierade Energimyndigheten nätverket Belok. Syftet var att i samverkan med fastighetsägare driva på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter. Genom att slå sina kloka huvuden ihop har nätverket sedan dess bland annat utvecklat verktyget Totalmetodiken.

– Metodiken utvecklades av fastighetsägare för fastighetsägare och har visat sig vara mycket framgångsrik. Den går ut på att tänka i lönsamma åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder, säger Per-Erik Nilsson, docent på Chalmers, vd för CIT Energy Management samt koordinator för Belok.

Per-Erik Nilsson, docent på Chalmers.
Foto Emmy Jonsson

Inom ramen för fastighetsägarens krav på förräntning på investerat kapital, internräntan, tas ett paket fram med olika åtgärder som tillsammans uppfyller lönsamhetskraven. Åtgärderna kan till exempel handla om att förbättra byggnadens klimatskal, byta belysning eller optimera ventilationssystem.

– Underlaget ger en bra grund för samtal om investeringar mellan ekonomer och beslutfattare, och med tekniker som sköter driften. Det handlar om energi och sparade driftkostnader men du ser inga kilowattimmar i resultatdiagrammet, där finns bara ekonomiska termer. På köpet får du positiva effekter för miljö och klimat, säger Per-Erik Nilsson.

Totalmetodiken ger fastighetsägaren fullständig koll på ekonomin och vilka besparingar som görs. De projekt som genomförts med metodiken runt om i landet har visat på möjliga energibesparingar på 30–60 procent och i många fall en lönsamhet på över 10 procent. Minskade driftkostnader har också en positiv påverkan på fastighetsvärdet.

Fakta

Maximala besparingar

Totalmetodiken hjälper fastighetsägare att uppnå maximala energibesparingar utifrån uppsatta lönsamhetskrav. Metoden går ut på att genomföra ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital (internräntan). Genom att arbeta med åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder får man även med sig åtgärder som på egen hand hade varit olönsamma.
Allt material, guider och beräkningsprogram är fritt att använda och finns på Beloks webbplats. Metodiken har även testats i övriga nordiska länder och i Estland.
Källa: belok.se

Skövde kommun förvaltar en lokalyta på totalt en halv miljon kvadratmeter. Allt från badhus och idrottshallar till förskolor, skolor och äldreboenden. De kommande åren kommer alla kommunens lokalfastigheter att energioptimeras med Totalmetodiken.

– Energi-effektiviseringen av våra fastigheter är ett långsiktigt arbete. Under 2020 betar vi av skolorna. Vi gjorde en inventering och såg att driften av skolorna tar en stor andel av den energi som används i lokalbeståndet och var bra att starta med, berättar Ludvig Isacsson, energistrateg och energirådgivare i Skövde kommun.

Ludvig Isacsson, energistrateg och energirådgivare i Skövde kommun.

Satsningen är en del i ett större projekt som handlar om att kommunen skall minska sina utgifter. Fördelen med Totalmetodiken är enligt Ludvig Isacsson att det är en strukturerad och etablerad modell. Det gör att tröskeln att komma igång blir lägre.

– Vi kan nu förklara för våra beslutsfattare att det här paketet av åtgärder är en lönsam investering som sparar pengar. Samtidigt sparar vi kilowattimmar för klimatet och når målen för energieffektivisering. Det går nästan inte att säga nej då.

Då kompetensen finns ”inhouse” har de valt att göra det mesta av arbetet själva, med stöd av Per-Erik Nilsson och hans kollegor på BeLok.

– Än finns inga färdiga siffror, men vi räknar med mellan 10 och 20 procent i energibesparing. Ett exempel på lönsam åtgärd är att införa behovsstyrning på ventilationen i klassrummen. Det saknas i de flesta skolor idag, säger Ludvig Isacsson.

Alla kommuner står inför stora investeringsbehov på många områden, konstaterar Anders Edwall, teknisk chef och ansvarig för alla kommunala fastigheter i Osby kommun. Att då förklara för politikerna att det kommer behövas 350 miljoner kronor för att komma ikapp med underhållet av kommunens fastigheter är inte lätt, säger han.

– Lockande siffror i andra änden underlättar. I våra initiala uppskattningar av det arbete vi påbörjat i Osby räknar vi med att på 30 år kunna göra besparingar på en halv miljard kronor ungefär via sänkta driftkostnader.

Osby är en liten kommun som saknar resurser att arbeta med strategisk utveckling av fastighetsbeståndet.

– Gör man en felsatsning så slår det väldigt hårt och annat får stryka på foten. Så när Länsstyrelsen Skåne bjöd in oss att delta i ett projekt om värdeskapande fastigheter och Totalmetodiken tillsammans med fyra andra små kommuner, tackade vi förstås ja. Länsstyrelsen stod för expertisen och konsulthjälpen. En viktig del är att även ekonomicheferna i kommunerna varit med i processen

Efter ett lyckat pilotprojekt där man tog fram ett åtgärdspaket för en sport- och simhall, fortsätter Osby kommun, nu med stöd av EU-bidrag, med kommunens övriga 160 lokalfastigheter.

Skolorna tar en stor andel av den energi som används i lokalbeståndet och var bra att starta med

– Vi är väldigt tacksamma för den här möjligheten. Arbetet är lite fördröjt på grund av coronapandemin, men sommaren 2021 hoppas vi ha kommit långt i detta. Ärligt talat har vi inte råd att vänta, säger Anders Edwall.

Fotnot: Bilden i toppen av artikeln föreställer Värsås skola i Skövde där kommunen varit och inventerat under våren. Foto: Mattias Nilsson/Skövde kommun

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.