Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Internationellt samarbete för regionala lösningar

Går det att skapa energisystem som är både hållbara och lönsamma? Ett steg i den riktningen är ett internationellt samarbete med regionala energisystem som Energimyndigheten driver på.

Uppdaterad: 2020-03-18 Publicerad: 2020-03-18

Text: Lotta Görling Bild: Jan Augustsson/Bergslagsbild och Lotta Görling

Projekten ska genom forskning och innovation ge integrerade systemlösningar som svarar mot specifika behov i lokala och regionala energisystem och energinät som främjar omställningen av energisystemet. Men det är ont om tid. I takt med en ökad andel förnybar energi i energisystemet ökar utmaningarna med att balansera väderberoende elproduktion och en varierande elanvändning.

De nya integrerade lösningar som tas fram förväntas exempelvis kunna omfatta teknik kring smarta elnät, lokala systemlösningar för energilagring och elproduktion, infrastruktur för värme-och kyla samt energisystemtjänster kopplat till en fossilfri transportsektor.

– Men för att hitta lösningar på de gemensamma energi- och klimatutmaningar vi har idag så krävs det nya internationella samarbeten. För alla projekt måste det vara tydligt motiverat på vilket sätt de kan bidra till att ambitiösa regioner och lokalsamhällen kan ställa om till ett helt fossilfritt energisystem år 2030, säger Fredrik Lundström, forskningshandläggare och programansvarig vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten stöttar 24 projekt inom området integrerade lokala och regionala energisystem. Det görs inom ramen för samarbetet ERA-NET Smart Energy Systems som är ett europeiskt myndighetsnätverk för forskningsfinansiering. Av de 24 projekten ingår svenska aktörer i tio av dem vilka delar på 92 miljoner kronor av totalt cirka 320 miljoner i stöd. Sverige, genom Energimyndigheten, har tillsammans med Österrike en ledande roll. Fler utlysningar och satsningar pågår och planeras under de närmaste åren.

Fakta

Om ERA-NET Smart Energy System

ERA-NET Smart Energy Systems är ett forsknings-och innovationssamarbete om smarta energisystem mellan 24 medlemsländer i EU. Området har stor bredd och tar sin utgångspunkt i lokala och regionala utmaningar. Smarta energisystem handlar om flexibilitet och smart styrning av fjärrvärme, mikronät, vätgasturbiner, nätoptimering IT-frågor kopplade till energimarknaden och medborgarinkludering. Övergripande syfte för samarbetet är att genom internationellt forsknings-och innovationssamarbete om smarta energisystem främja lokala och regionala aktörers förutsättningar till snabb energiomställning med möjlighet att nyttiggöra upp till 100 procent lokal förnybar energitillförsel till 2030.

– Det är glädjande att svenska regioner, liksom företag och forskningsaktörer, deltar i så många av projekten. Det visar att omställningen pågår för fullt i Sverige med ambitiösa energi- och klimatplaner lokalt och regionalt, men också att svensk forskning och innovation håller hög kvalitet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande.

Fredrik Lundström, som har varit med sedan utlysningen skedde i Malmö 2018, kan idag se att alla tio svenska projekt har satt fart.

– Målet är att accelerera samhällets omställning till hållbart energisystem. För att hitta lösningar måste rätt kunskap, kompetens och idéer sammanföras och sedan ha resurser för att jobba med att lösa det aktuella problemet tillsammans med relevanta behovsägare. Det krävs att flera lösningar tas fram parallellt och att lyckade resultat måste kunna spridas snabbt för hinna ställa om i tid, säger Fredrik Lundström.

Fredrik Lundström, forskningshandläggare och programansvarig vid Energimyndigheten.

Den stora skillnaden i detta projekt, mot många andra EU-projekt, är att myndigheterna i olika länder går samman för att söka pengar hos EU vilket underlättar för andra aktörer att ingå i samarbeten och konstellationer. Minst två länder måste samarbeta och knytas ihop med akademi och näringslivet. På det sättet skapas nya nätverk både lokalt och regionalt.
– Den svenska marknaden är begränsad för många innovationer, men med större marknad och nätverk finns det fler vägar för replikerbarhet och kommersialisering. De aktuella behoven som projekten jobbar med bottnar i ett lokalt behov, men när man kan samarbeta och utbyta kunskap i större nätverk är det lättare att hitta generella nyttor där innovationer kan växa fram, säger Fredrik Lundström.

Ett svenskt företags optimala innovationspartners kan vara ett företag i Spanien och en forskare på Skottland. Den möjlighet finns även i andra EU-projekt men skillnaden är att i ERA-NET modellen är barriärerna mindre för små aktörer att delta.

– Det hade inte skett om inte myndigheterna fört dem samman i projektet. Genom ERA-NET modellen med samordning av flera nationella och regionala myndigheter i ett Europeiskt nätverk så kan forskare och innovatörer både få en relativt lokal kontaktpunkt men ändå verka i ett EU-nätverk med internationell påverkan och tillgång till partners, berättar Fredrik Lundström.

Anna Nilsson arbetar för IVL Svenska Miljöinstitutet och är koordinator för ett av projekten som deltar i ERA-NET SES.

– Projektet Flexi-Sync består av 16 parter från fyra länder: Sverige, Österrike, Tyskland och Spanien. Vi ska tillsammans identifiera hur flexibiliteten kan optimeras i fjärrvärme- och fjärrkylasektorn, en sektor som har stor potential för att balansera och avlasta elsektorn, och föra kunskapen vidare, berättar Anna Nilsson.

Anna Nilsson, koordinator för ett av projekten som deltar i ERA-NET SES.

Under projektet ska en ny kombinerad tjänst utvecklas som kan optimera flexibiliteten både på produktionssidan, hos fjärrvärme-och fjärrkylabolag, och på användarsidan, hos fastighetsägare.

– Efter att vi hade vår kickoff i början av året ska vi nu börja integrera demonstrationsanläggningarna med plattformen för att kommande år laborera med systemen för att kunna optimera produktion och konsumtion, berättar Anna Nilsson.

Demonstrationsanläggningarna är placerade i Borås, Eskilstuna och Mölndal (se bilden i toppen av artikeln) i Sverige samt på Mallorca i Spanien, Maaria Laach i Österrike och i Berlin,Tyskland och bjuder på varierande förutsättningar, både gällande läge och storlek.

– All aktivitet dokumenteras och skapar underlag för våra beslutsfattare. Kunskapen längs vägen sprider vi genom att aktivt delta i konferenser, hålla webinarer och skicka ut nyhetsbrev. Här blir nätverken extremt värdefulla för framtida beslut, säger Anna Nilsson.

15 oktober 2022 beräknas projektet var avslutat.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.