Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Gotland visar vägen i energiomställningen

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.

Uppdaterad: 2019-06-24 Publicerad: 2019-06-24

Text: Per Westergård Bild: iStock

Energipilot Gotland drivs av Energimyndigheten tillsammans med ett stort antal samarbetspartners. Förhoppningen med projektet är att få ett svar på den grundläggande frågan; hur får vi ett samhälle där man kan leva och bo utan att påverka klimatet.

Något färdigt svar finns dock inte. Åtminstone inte än, men förhoppningen är att gotlänningar kommer att få ett hum om vad det innebär innan alla som bor i landet i övrigt. Att det ska bli så är ingen from förhoppning, snarare ett konkret mål.

Projektet har sitt ursprung i ett uppdrag att undersöka om Gotland skulle kunna bli ett pilotområde i omställningen till ett hållbart energisystem som Energimyndigheten fick av regeringen 2017. Ett motsvarande mål finns redan för riket men tanken med Energipilot Gotland är att se om ön kan gå före och på så sätt visa vägen för alla på fastlandet.

Sedan uppdraget kom har en färdplan arbetats fram och myndigheten har fått klartecken att gå från ord till handling.

– I färdplanen finns ett 20-tal konkreta förslag på åtgärder som kan accelerera omställningen av energisystemet, säger Katarina Händel, biträdande projektledare på Energimyndigheten.

Katarina Händel, biträdande projektledare Energimyndigheten

Att just Gotland har valts ut beror dels på att ön har goda förutsättningar att nå målet, och dels för att det finns ett lokalt engagemang i frågan.

– Gotland är ett av de områden i Sverige som har flest soltimmar, goda förutsättningar för vindkraft samtidigt som öns lantbrukare har möjlighet att producera betydande mängder biodrivmedel. Historiskt finns det dessutom ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor på Gotland vilket har bidragit till att ön ofta har fungerat som en testbädd för ny teknik och nya lösningar.

Nyckeln till en framgångsrik omställning ligger, menar Katrina Händel, i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland, såväl boende, föreningar, företag, offentliga organisationer och besökare. Dessutom finns en vision om att skapa en regionalt sammanhållen arena där teknik, affärsmodeller och regelverk prövas.

För att nå målet har Energimyndigheten pekat ut sju åtgärdsområden. Dessa är:
• Lokal förankring och kapacitet
• Flexibelt och robust elsystem
• Klimatsmart industri
• Fossilfritt transportsystem
• Resurseffektiv bebyggelse
• Areella näringar
• Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Förslagen utgår från de utmaningar som finns inom energisektorn på Gotland men de ska samtidigt vara relevanta och fungerande i hela Sverige. Gemensamt för dem är att de ska bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Det finns även en del unika utmaningar för Gotland. En är att ön är har många unika byggnadsminnen som gör att klassiska solpaneler på taket och energieffektiva fönster i många fall är mindre lyckade lösningar. En annan att bilarna på Gotland är mindre benägna att rosta vilket har resulterat i att ön har en bilpark som är både är äldre och mer fossildrivna jämfört med på fastlandet. Den största utmaningen är ändå att öns viktiga kalk- och cementföretag har en verksamhet som genererar stora mängder koldioxidutsläpp.

Fakta

Seminarier på Gotland

Energimyndigheten anordnar flera seminarier på Gotland i samband med Almedalsveckan, bland annat ett om just Gotlandsuppdraget. Den 1 juli är dagen för dessa tre seminarier.

Hur kan Gotland som energipilot inspirera Sverige, EU och världen?

Nu samskapar vi framtidens förnybara elsystem.

Svensk innovation visar vägen i klimatomställningen.

– Men även dessa företag vill bli koldioxidneutrala och därför har de valt att engagera sig inom Energipilot Gotland, och vara aktiva inom fossilfritt Sverige.

Arbetet med att förbereda piloten har pågått länge men det är först nu som projektet börjar bli synligt för gotlänningarna i allmänhet. Det första som kommer att hända är att ett nytt energicentrum kommer att öppnas.

– Vi beskriver centret som ett energikontor 2.0. Där kommer vi att hjälpa till att förverkliga projekt och aktiviteter, men även försöka visualisera omställningen för besökarna. Vi vänder oss både till boende på ön och till besökare, och det finns mycket att visa upp. Kanske kan vi också bidra till någon form av energiomställningsturism.

Andra konkreta åtgärder som kommer är en digital hubb för de areella näringarna där skog- och lantbrukare som är aktiva i omställningsarbetet kan dela med sig av goda exempel och på så sätt få till en överföring av erfarenheter mellan olika aktörer.

– Inom det tekniska området har Vattenfall fått i uppdrag att titta på hur de kan åstadkomma ökad leveranssäkerhet och möjlighet att ansluta förnybar elproduktion på kort och lång sikt.

I förstudien finns förslag på en kombination av tekniker bestående av ett energilager som samverkar med reglerbar vindkraft och styrbar elkonsumtion på Gotland.

Katarina Händels förhoppning är att Gotland om några år ska ha tagit tydliga steg mot ett mer hållbart energisystem. Och att erfarenheterna från ön har börjat få spridning i övriga landet.

Kostnaden för flertalet aktiviteter och investeringar får de deltagande organisationerna stå för själva eller med hjälp av stöd från Energimyndigheten eller andra stödorganisationer. Men för att kunna skruva upp takten i omställningen har Energimyndigheten ansökt om ett stöd från regeringen på 50 miljoner kronor per år.

– Om anslaget beviljas kommer vi att få bättre förutsättningar att hjälpa små- och medelstora företag, ideella organisationer och hushåll att genomföra förändringar för att nå målen, säger Katarina Händel.

Senaste

Energiförsörjning

Svensk innovation vinner mark internationellt

Internationellt

Högspänd likströmsöverföring som inom branschen är känd under förkortningen HVDC är en pusselbit i omställningen till hållbar energi. Nu skördar svensk innovation framgångar runt om i världen – senast i Storbritannien.

Energiförsörjning

Klimatet ritar om energikartan i Zambia

Internationellt

Zambia i södra Afrika lider av energibrist och ständiga elavbrott, inte minst på grund av klimatförändringarna. Satsningar från landets regering och ett initiativ från svenska Sida ska försöka råda bot på problemen.