Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Från teknikfokus till samhällsomvandling – fossilfritt i sikte

Under 20 år har Energimyndigheten satsat stora resurser inom transportområdet – från nya bränslen till smarta mobilitetslösningar. Det har tidvis varit en vinglig färd bland ny teknik, EU-direktiv och styrmedel. Nu kan målet att uppnå en fossilfri transportsektor vara inom räckhåll, enligt Energimyndighetens expert Anders Lewald.

Uppdaterad: 2018-10-11 Publicerad: 2018-10-10

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten, Region Gävleborg, Shutterstock, Maskot

Det var på vippen att elbilen fick sitt genomslag redan för 20 år sedan. Men ett domstolsutslag från Kalifornien 1998 satte sannolikt stopp för den spirande utvecklingen. Delstaten hade skärpt utsläppskraven i slutet av 1980-talet för att minska de lokala emissionerna, vilket gynnade elbilar och bränslecellsbilar. Men den nya domen innebar att även emissionerna från elproduktionen skulle inräknas i bilarnas utsläpp – och då såg ekvationen betydligt mindre gynnsam ut för elbilen.

I Sverige hade Anders Lewald under början av 1990-talet varit med att sätta igång en elbilsupphandling på Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket). 160 elfordon från Renault levererades till en beställargrupp i Sverige bestående av bland annat energibolag och kommunala förvaltningar. Och i samma veva hade Volvo börjat satsa på elektrifiering. Men nu var det plötsligt stopp.

Anders Lewald, expert på Energimyndigheten.

– Elbilsmarknaden tvärdog ungefär samtidigt som Energimyndigheten startade. Så myndighetens fokus inledningsvis låg på biobränslen. Den svenska koldioxidskatten som infördes 1991 gynnade en sådan satsning, säger Anders Lewald, idag expert på Energimyndigheten som varit med ända sedan myndighetens start 1998.

Händelseutvecklingen belyser tre faktorer som är återkommande i omställningsarbetet inom transportsektorn:

  • Tekniker kommer och går.
  • Marknaden påverkas starkt av omvärldshändelser.
  • Styrmedel är viktiga för att nå resultat.

Redan från början fokuserade Energimyndigheten på olika biobränslespår. Myndigheten drev bland annat ett etanolprogram med skogsråvara som bas för att utveckla andra generationens biodrivmedel, vilket var ett regeringsuppdrag. I Örnsköldsvik startade man en pilotanläggning för att studera hela processen i större skala, vilken Energimyndigheten samfinansierade.

Antalet etanolbilar hade ökat successivt under 90-talet och fick en stark start i början av det nya seklet.

– Runt 2008 utgjordes en fjärdedel av den svenska bilförsäljningen etanolbilar. Men då togs många tidigare styrmedel bort av olika anledningar. Samtidigt uppstod det en diskussion i samhället om det rimliga i att göra biodrivmedel av jordbruksgrödor istället för att använda dem till mat. Då började den marknaden sakta gå nedåt, säger Anders Lewald.

Biobränslens andel av transportsektorn (%)

Visa: border_allVisa: show_chart

Andelen biodrivmedel har ökat stadigt under de senaste åren. Redan 2013 överskreds 2020-målet, det vill säga 10 procent. Källa: Energimyndigheten.

 

År Procent
2011 5,1
2012 7,9
2013 10,5
2014 12,3
2015 14,9
2016 18,6
2017 21

 

Det andra biobränslespåret handlade om förgasning av biomassa för att producera olika typer av biodrivmedel. Här fanns två olika alternativ: förgasning av svartlut från pappersmassa samt förgasning av spill från skogsavverkning, avfall etc. Energimyndigheten finansierade forskning och pilotanläggningar.

– Resultaten från både etanol- och förgasningssatsningarna är intressanta. Ännu finns inte tillräckligt intresse på marknaden för att sätta något av detta i storskalig produktion i Sverige dock. Men vi kan använda dem i nya anläggningar när marknaden efterfrågar detta. Forskningen är inte ogjord, ett hållbart samhälle innehåller de här processerna.

Just nu är det en väldigt stor omställning som pågår på den svenska drivmedels-marknaden.

Marknaden för förnybara drivmedel har gått upp i Sverige under senare år och ligger idag på drygt en femtedel av allt bränsle till vägtransporter. Tillväxten de senaste åren beror framför allt på en ökning av HVO-diesel, som framställts av olika biobaserade råvaror.

– Idag pågår en stor omställning på den svenska drivmedelsmarknaden. Bland annat har det införts en reduktionsplikt där leverantörerna successivt måste se till att utsläppen av koldioxid från användning av bensin och diesel minskar, till exempel genom att använda en större andel biodrivmedel.

Idag finns det drygt 5 600 publika laddpunkter i Sverige.

Runt 2007-08 var det dags för elbilsmarknaden att vakna till lite igen. De stora svenska fordonstillverkarna var med på elektrifieringståget. Energimyndigheten startade tillsammans med bilindustrin och ett par universitet Svenskt el- och hyrbridfordonscentrum – – numera Swedish Electromobility Centre –med fokus på elektrifiering.

Hårdare utsläppskrav från EU styrde in biltillverkarna i nya banor. 2009 beslutade EU-kommissionen att det nya kravet skulle bli max 130 gram koldioxid per kilometer till 2015. För att klara det antog industrin att det krävdes elbilar eller hybridfordon.

I den här vevan släppte uppstickaren Tesla ut sin första elbilsmodell på marknaden, med en räckvidd på cirka 30 mil per laddning.

– Allt sedan början av 1990-talet hade bland annat amerikaner utvecklat och satt mål för batteriforskningen på ett strukturerat sätt tillsammans med fordonsindustrin. Och runt 2008 hade litiumbatterierna i stort nått målen och fått tillräckligt bra kapacitet för att kunna användas i elbilar, konstaterar Anders Lewald.

2011 drog Energimyndigheten även igång ett demonstrationsprogram för elfordon samt en elbilsupphandling med Stockholms stad och Vattenfall. Snöbollen var i rullning.

Vi var tidiga med demonstrations-insatser och är vana att ställa krav. Det har gett resultat.

Sedan dess har elbilarna fått en ordentlig skjuts på marknaden. Först i Norge där skattelättnader och andra styrmedel lett till att runt hälften av alla bilar som säljs idag är laddbara – landet har nu drygt 220 000 laddbara bilar, flest i världen per capita. Sverige ligger bra till också, med drygt 60 000 laddbara laddbara bilar.

– Vi var tidiga med demonstrationsinsatser och är vana att ställa krav. Det har gett resultat. Nu har vi lagt ner demoprogrammet för elfordon eftersom det finns så starka styrmedel. En fortsatt utmaning är att se till att utveckla laddinfrastrukturen och se till att den växer, framför allt för dem som bor i lägenheter, säger Anders Lewald.

Laddinfrastrukturen är ett exempel på att nya aktörer behöver komma in i utvecklingen och samverka för att till exempel ta fram standarder för laddning och bygga laddningspunkter. Därför har idag Energimyndigheten ett samordningsansvar för infrastruktur för alternativa drivmedel, där ett projekt som Fixatladdplats,se, finansieras av Klimatklivet, är viktigt för att nå fler bostadsrättsföreningar.

Världens första elväg för lastbilar, utanför Sandviken, Gävleborg. Foto: Tobias Ohls, 2016

Ett annat bra exempel är projektet Electricity, som Göteborg driver tillsammans med Volvo och en rad andra aktörer inom näringsliv och akademi. Energimyndigheten har stöttat projektet inklusive bussutvecklingen med totalt 106 miljoner konor, och idag rullar ett tiotal elbussar på Göteborgs gator.

Ett tredje område där Sverige ligger i framkant är elvägar, där lastbilar laddas antingen via vägbanan eller via luftledningar. Energimyndigheten har tillsammans med Trafikverket och Vinnova finansierat två elvägar i samarbete med industrin och andra offentliga aktörer: dels på E16 utanför Gävle, dels en sträcka vid Arlanda utanför Stockholm.

Under senare år har Energimyndighetens fokus breddats successivt. Det handlar nu alltmer om att sätta in transporterna i ett större samhälleligt perspektiv.

– Förra året satte vi också en strategi för en fossilfri transportsektor tillsammans med fem andra myndigheter efter att vi hade fått ett regeringsuppdrag. Här har vi lagt fram 90 åtgärdsförslag där vi börjat jobba med en hel del, säger Anders Lewald.

Några av de riktigt stora förslagen från denna strategi har redan införts, till exempel bonus malus som ger höjd skatt för bilar som har höga utsläpp samt reduktionsplikten i bensin och diesel.

Den nya strategiska planen för transportsektorn består av tre grundpelare: Ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon samt en högre andel förnybara bränslen. Utöver Energimyndigheten är det Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen som står bakom strategin. Det betyder även att alla transportslag ingår i satsningen – det vill säga även flyg, sjöfart och tågtransporter.

Fakta

Antalet elbilar i Sverige

Antal: 60 256

Laddhybrider: 73%

Elbilar: 27%

Topp 3-modeller: VW Passat 11 278, Mitsubishi Outlander 8 143, Volvo V60 3 743

Antal publika laddpunkter: 5 602

Statistik från augusti 2018.

Källa: powercircle.se, Transportstyrelsen

Våren 2018 utlyste Energimyndigheten 45 miljoner kronor för programmet Transporteffektivt samhälle. Det handlar om att effektivisera transporterna på systemnivå så att behovet av trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg  minskar, till exempel genom att stödja innovativa projekt inom transportsektorn som nya affärsmodeller, arbetssätt, planeringskoncept, logistiklösningar, beslutsverktyg och mobilitetskoncept.

Idag är Anders Lewald och hans kolleger fullt upptagna med att genomföra de olika uppdragen som beskrevs inom ramen för den nya strategin.

– Idag träffar jag nästan lika många personer från andra verk som mina egna kolleger. Det är väldigt kul och utmanande, säger Anders Lewald som är förhoppningsfull inför möjligheterna att uppnå en fossilfri fordonsflotta:

– Det är mycket som är på plats nu. Flera av de tunga styrmedlen är införda och EU-kravet på 95 grams koldioxidutsläpp styr industrin. Jag är optimistisk när det gäller tekniska eller samhälleliga möjligheter, sen måste vi komma överens om dessa i samhället ­– där ligger utmaningen.

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.