Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Energisteget snabbar på Orklas arbete med energieffektivisering

Livsmedelskoncernen Orkla Foods Sverige har ett energimål om att minska sin energianvändning med 30 procent per producerat ton under tio år. Med stöd från Energisteget får de hjälp att genomföra sina energiplaner och snabba på arbetet med energieffektivisering.

Uppdaterad: 2019-09-30 Publicerad: 2019-09-30

Text: Björn Åslund Bild: Sophie Håkansson

Hos Orklas fabrik i Eslöv tillverkas en mångfald av livsmedel, som vegetariska rätter, inlagda rödbetor, pommes frites och mycket mer.

För att hålla fabrikerna igång krävs förstås energi. Orkla har också energimål, som att från 2014 till 2025 minska energianvändningen med 30 procent per producerat ton.

Som hos många andra industrier är det knappt med tid och resurser hos Orkla, och produktionen har prioritet. Så att hinna med åtgärder för energieffektivisering kan vara svårt. För Orkla blev Energimyndighetens stöd inom Energisteget en möjlighet att ta in mer externa resurser som stöd.

Energisteget har på flera sätt underlättat för Orkla att genomföra sina energiplaner. När detta skrivs har Orkla kommit till implementeringen av åtgärder. I Eslövs-fabriken moderniserar man styr- och reglersystem, byter till LED-belysning, reducerar tryckluftsförluster och installerar el- och ångmätare på flera ställen i fabriken för att kunna följa energianvändningen i detalj. Målet är att skapa en bättre förståelse för energiflöden i fabriken och på sikt kunna använda datan till ytterligare energieffektiviseringsprojekt.

På fabriken i Tollarp utanför Kristianstad, där bland annat marmelad och sylt tillverkas, genomförs optimering av ångsystem, ventilation och värmeåtervinning.

Implementeringen pågår för fullt och förväntas vara klara under hösten 2019, därmed är det ännu för tidigt att säga något om utfallet. Men det finns prognoser:

– Vi räknar med att projektet i Tollarp kommer få ned fabrikens energianvändning med totalt 20–30 procent, säger Lars Lundahl, som är miljöchef vid Orkla Foods Sverige.

Lars Lundahl, Orkla Foods Sveriges miljöchef.

Startskottet för effektiviseringsprojekten var ett besök från Energimyndigheten, som kom till huvudkontoret i Malmö för en ordentlig presentation av stöden inom Energisteget.

– Vi ville förstå vilka energiprojekt vi kunde söka stöd för, och det var positivt att ha Energimyndigheten på plats för att förklara vad som omfattas, berättar Lars Lundahl.

Det var inte svårt att internt motivera en ansökan om stöd då Orkla redan har fokus på energiåtgärder.

– Om vi får finansiellt stöd, kan vi jobba mer med energieffektivisering, och då ökar ju sannolikheten att genomföra åtgärderna.

Det var en hel del uppgifter som krävdes för att kunna söka Energisteget, men det var hanterbart, beskriver Lars Lundahl. Att sammanställa information och fylla i ansökan tog lite drygt en dag.

Som grund för en ansökan krävs en genomförd energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Genom energikartläggningen kunde Orkla identifiera många möjliga energiförbättringar.

Fakta

Det här är Energisteget

Energisteget är ett program som ska stödja energieffektivisering i gruv- och tillverkningsindustri och på så sätt bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 procents effektivare energianvändning år 2030. Energisteget omfattar totalt 125 miljoner och pågår mellan 2018–2020.
Industrier som gjort en energikartläggning kan söka två typer av stöd:
• Projekteringsstöd innebär ett bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.
• Investeringsstöd innebär att man ansöka om merkostnaden för en energiåtgärd som identifierats i den lagstadgade energikartläggningen.

– Men kartläggningen är ganska översiktlig – för att verkligen förstå åtgärdernas kostnader och potentialer behövde vi göra ytterligare förstudier. För att genomföra dessa sökte vi projekteringsstödet i Energisteget. På så vis fick vi ett bra underlag för att sedan kunna söka investeringsstödet.

Förstudierna och implementeringen av effektiviseringarna utförs av externa konsulter i samarbete med personal i fabrikerna.

– Vår egen personal var svår att få loss för extra projekt. Och det är bra att få in externa aktörer, som är verkliga energiexperter, understryker Lars Lundahl.

Han sammanfattar vad Energisteget betytt för företagets energiprojekt.

– Generellt kan jag säga att energieffektiviseringar genomförs i större utsträckning och snabbare takt med hjälp av Energisteget. Dessutom har återbetalningstiderna i Eslöv och Tollarp blivit cirka ett år kortare än om vi inte hade fått stöden.

Så Lars Lundahl tvekar inte att rekommendera andra industrier att söka Energisteget då han mest sett möjligheterna i stödet.

– Det passar absolut för oss i livsmedelsbranschen. Stödet fungerar bra och ger oss stora möjligheter till åtgärder vi har svårt att hinna.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.