Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Det här definierade energimarknaderna 2018

Mordet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi, uppsvinget för den amerikanska skifferoljeproduktionen och sanktionerna mot Venezuela var bara några händelser som påverkade de globala energimarknaderna förra året. Energimyndighetens analytiker Rebecka Bergholtz förklarar varför energimarknadsåret 2018 såg ut som det gjorde.

Uppdaterad: 2019-02-26 Publicerad: 2019-02-26

Text: Jakob Svärd Bild: 

Hur har oljeprisutvecklingen sett ut under 2018?
– Året började med stärkta priser. Det fanns dock tidiga varningar om att det faktiska utbudet och efterfrågan inte stödde en prisökning. Priserna steg till följd av geopolitisk oro i Mellanöstern, begränsad produktion i Venezuela samt amerikanska sanktioner mot Iran. Saudiarabien valde under tidig höst att öka sin produktion för att minska effekten av sanktionerna. När USA delade ut sanktionsundantag befann man sig plötsligt i en situation med oväntat stora oljevolymer på marknaden. Därför sjönk priset kraftigt igen under hösten.

Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten.

Förra året ökade den amerikanska skifferoljeproduktionen kraftigt. Vad innebar det för de globala energimarknaderna?
– Det har pressat priserna på olja och gas. Skifferoljeproduktionen är av en annan karaktär än den konventionella oljeproduktionen. Där krävs det ständigt nya borrningshål för att hålla produktionen uppe. Det gör att den amerikanska produktionen väldigt snabbt kan svara på olika prissignaler.

Vilka konsekvenser fick den så kallade Khashoggi-affären för oljemarknaden?
– Händelsen ruckade på relationen mellan främst USA och Saudiarabien. Den satte ett ökat tryck mot Saudiarabien på flera sätt. Dels genom att man blev tvungna att räkna med eventuella sanktioner i sina oljestrategier, och dels genom att trycket har ökat från andra länder när det gäller krav på transparens och mänskliga rättigheter. Händelsen har även fått Saudiarabien att söka sig till nya samarbetspartners.

Oljepriser 2018

Visa: border_allVisa: show_chart

(Brent, USD per fat)

Månad Pris
Jan 60,3
Feb 64,8
Mar 61,5
Apr 64,9
Maj 68,6
Jun 67,3
Juli 74,3
Aug 68,8
Sep 69,9
Okt 73,4
Nov 65,0
Dec 50,7

Europa upplevde stora temperaturskiftningar under 2018. Hur påverkade det naturgasmarknaden?
– De varierande temperaturerna tillsammans med en ytterligare reducerad inhemsk produktion i Europa har lett till priser som skiljt sig åt från de förväntade. I och med en hög efterfrågan och en reducerad produktion blev marknaden ansträngd under förra vintern. Att sommaren var väldigt varm i Europa gjorde att efterfrågan ökade under den traditionella injiceringssäsongen. Påfyllningen av gaslagren uteblev till viss del men ökade igen efter sommaren. Från oktober var lagervolymerna högre än vid samma period 2017.

Fakta

Fyra globala energifrågor att ha ögonen på under 2019 enligt Rebecka Bergholtz

• Sanktionsutvecklingen i Venezuela och Iran. De här länderna har några av världens största oljereserver. Hårdare eller mjukare sanktioner framöver kan komma att påverka prisbilden och sätta ytterligare press på de aktörer som i någon form kan påverka oljemarknaden.
• IMO 2020-reglerna. Det nya skärpta globala svaveldioxidutsläppskravet på bunkerolja från år 2020 kommer att kräva en viss omställning både för sjöfarts- och raffinaderiindustrin. Sannolikt kommer vi även att se uppressade dieselpriser och minskade marginaler för raffinörer.
• Flytande naturgas. Naturgasutbudet globalt sett ser bra ut, och flera stora LNG-anläggningar (flytande naturgas) tas i bruk under året. Hur kommer det här att påverka europeiska länders olika klimatmål? Hur påverkas konkurrenssituationen mellan LNG och rörledd gas, när utbudet av flytande naturgas ökar?
• Utvecklingen för förnybart. Vi har tidigare sett tendenser till tydligare marknadsstrukturer och att formandet av större aktörer tar fart. Kommer 2019 bli året då stora oljeaktörer bidrar till mer skalfördelar och teknisk utveckling genom att konsolidera marknaderna för förnybart?

Skillnaden mellan det högsta och det lägsta kolpriset under 2018 var den största uppmätta på sex år. Vad säger den här prisrörligheten om kolets framtid?
– Prognoserna indikerar en tro på en stabil utveckling för kolet på kort sikt. Kol fasas ut på vissa platser, medan efterfrågan ökar på andra. På lång sikt är det många som räknar ut kolet på grund av att priset inte kommer vara tillräckligt konkurrenskraftigt gentemot naturgas och förnybart. Volatiliteten, prisrörligheten, speglar att kolet verkar på marginalen.

Även priset på utsläppsrätter skiftade kraftigt under året. Varför?
– Det beror på osäkerhet kring hur den nya marknadsstabilitetsreserven kommer att påverka priserna, genom att den ska ta bort 400 miljoner utsläppsrätter som det inte längre får handlas med. Även osäkerhet kring Brexit har påverkat priset. Marknaden har varit orolig för vad som kommer att hända med de utsläppsrätter som innehas av brittiska aktörer. Priserna dök i höstas när Storbritannien meddelade att Brexit innebär att man lämnar utsläppshandelssystemet.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.