Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

9 hoppfulla trender i energiomställningen

Sverige ska bli fossilfritt till 2045 är regeringens mål. Och vi har kommit en bra bit på väg, visar en ny rapport från Fossilfritt Sverige.

Uppdaterad: 2018-01-08 Publicerad: 2018-01-05

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Det finns många utmaningar kvar för att nå de uppsatta klimatmålen i Sverige. Men det händer mycket positivt runt om i landet. För att öka engagemanget har Fossilfritt Sverige gett ut rapporten ”Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige”, där man har valt att fokusera på de positiva trenderna.

Här är utvecklingen inom nio områden:

1. Vindkraften har femtondubblats på tio år
Den svenska elsektorn är redan idag nästan fossilfri. Vindkraft är nu en etablerad energikälla och täcker en tiondel av det svenska energibehovet. Mellan 2006 och 2016 ökade produktionen av vindkraft från cirka 1 000 GWh/ till cirka 15 000 GWh/år.

2. Priserna på solceller har rasat
Utbyggnaden av solel, som fortfarande är på låg nivå i Sverige jämfört med andra länder, har nu börjat ta fart även här: från 1 GWh 2012 till 45 GWh 2016. Den ökade efterfrågan är global och har gjort det möjligt att importera större mängder solceller till ett lägre pris. 2015 kostade en solcellsmodul cirka 8 kronor per watt eleffekt, medan priset tio år tidigare var 70 kronor, vilket motsvarar en prissänkning med 89 procent.

3. Allt mer biobränsle i fjärrvärmen
Andelen biobränsle i den svenska fjärrvärmeförsörjningen har ökat stadigt sedan 1970-talet, då den endast stod för 2 procent av den totala energitillförseln. En särskilt positiv utveckling har skett de senaste åren. 2004 stod andelen biobränsle för 40 procent av den totala energitillförseln inom fjärrvärmeförsörjningen, en siffra som ökade till 63 procent 2015.

4. Nytt rekord för biodrivmedel
Försäljningen av biodrivmedel för svensk vägtrafik slog nytt rekord 2016. Nästan 19 procent av det drivmedel som såldes var fossilfritt, vilket kan jämföras med cirka 5 procent 2011. Det största bidraget kommer från biodieselbränslet HVO, som säljs både inblandat i vanlig diesel och som 100 procent förnybart.

5. Kraftig ökning av laddhybrider
När det gäller transporter ser vi även tydliga trender som pekar på att elektrifieringen är på väg att få stort genomslag på personbilssidan. Fler och fler tillverkare satsar på att kunna erbjuda elbilar och försäljningen av laddhybrider har ökat kraftigt i Sverige på senare år – från 500 bilar 2012 till 10 000 2016. Försäljningen av rena elbilar har ökat från 200 till 3 000 under samma period.

6. Laddstationerna har ökat fyrdubbelt
Från januari 2015 till januari 2017 ökade antalet laddstationer med 300 procent, från 249 till 743 stycken och i juli 2017 uppgick antalet laddstationer till 1 032 stycken. Det innebär en fyrdubbling på två och ett halvt år. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det 2025 att finnas fler publika laddstationer än de 2 700 mackar som idag säljer fossila drivmedel.

7. Batteripriserna har halverats på tre år
Priset på elbilsbatterier rasar i snabb takt.  2013 låg priset på elbilsbatterier på cirka 5 500 kronor/kilowattimme, vilket kan jämföras med 2016 års pris på cirka 2 500 kronor/kilowattimme. Orsaken till prisraset är till stor del den snabbt ökande globala efterfrågan på elbilar, som har banat väg för en storskalig batteriproduktion.

8. Kraftig ökning av miljömärkta fonder
De senaste åren har intresset för hållbara investeringar ökat. I PPM-systemet ses en markant ökning av miljö- och etikmärkta fonder, från 10 procent 2008 till 23 procent  2015. Enligt Pensionsmyndigheten har de hållbara fonderna uppvisat en högre genomsnittlig avkastning de senaste tre åren än övriga fonder.

9. Trähusbyggandet fortsätter uppåt
2015 ökade trähusbyggandet med 44 procent och under 2016 representerade flerfamiljshus i trä hela 10 procent av nybyggnationen. Högra trähus – som har mindre klimatpåverkan än traditionella konstruktioner i betong – var länge förbjudna i Sverige på grund av brandrisker, men dessa risker har man nu åtgärdat.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.